Krav til en begæring om omprøvning

Der er ingen tidsbegrænsning for at indgive begæring om omprøvning af meddelte patenter, jf. PL § 53 b, stk. 5. Ifølge PL § 53 b, stk. 2 kan begæring ikke indgives i følgende tilfælde:

  • Når indsigelse kan fremsættes, dvs. i 9 måneder efter patentmeddelelsen, og så længe en evt. indsigelsessag ikke er endeligt afgjort. 
  • Hvis en sag ved domstolene vedrørende samme patent ikke er endeligt afgjort.

I disse tilfælde vil begæringen blive afvist, jf. BEK § 56, stk. 1.

En begæring om omprøvning skal fremsættes skriftligt og indeholde følgende, jf. BEK § 55:

  • Navn eller firmanavn og postadresse på den, der begærer administrativ omprøvning.
  • Registreringsnummeret på det patent, som begæres omprøvet, samt patenthaverens navn eller firmanavn og opfindelsens titel.
  • De nærmere grunde, som begæringen støttes på, jf. PL § 53, stk. 1, samt en udtømmende dokumentation, der støtter de anførte grunde. Som udgangspunkt skal alt materiale indsendes i forbindelse med begæringen.
  • Hvis den, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.
  • Hvis der er indført licenshavere i patentregistret, dokumentation for at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning.

Om mundtlig protest mod et meddelt patent, læs her

Om fremsættelse af protest mod et ansøgt patent under behandlingen af ansøgningen (en indvending), læs her.

Hvis begæringen er mangelfuld, vil Patent- og Varemærkestyrelsen give den, der har begæret omprøvning, en frist på 1 måned til at afhjælpe dette. Hvis begæringen ikke bliver berigtiget rettidigt, bliver begæringen afvist, jf. BEK § 56, stk. 2.

Der skal samtidig med indlevering af begæringen om omprøvning betales et gebyr. Sker dette ikke, bliver begæringen afvist, jf. BEK § 56, stk.1. Gebyret fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste. Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Bliver begæringen afvist og gebyret er betalt, bliver dette tilbagebetalt.

Vær opmærksom på, at selvom indsiger får medhold i begæringen, bliver gebyret ikke tilbagebetalt.

 Opdateret: 28. april 2020