Overdragelser

Et patent er en formuerettighed, der kan overdrages.

Både ansøgte og meddelte patenter kan overdrages til en anden. Det er ikke en gyldighedsbetingelse for overdragelsen, at den er noteret i registret.

Det følger af PL § 44, stk. 1, at hvis et patent er overgået til en anden, skal dette på begæring noteres i patentregistret. Det følger desuden af PL § 44, stk. 4, at søgsmål vedrørende et patent altid kan anlægges mod den, som er noteret som patenthaver i registret, og meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen kan ligeledes sendes til den, der er noteret som indehaver.

En notering i patentregistret har ikke betydning for spørgsmålet om, hvem der er den rette indehaver af patentet. Notering i patentregistret er med andre ord ikke en betingelse for retserhvervelsen. Patentet kan således retmæssigt være overdraget til andre parter uden, at Patent- og Varemærkestyrelsen er bekendt hermed.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen skal notere en overdragelse, skal der indsendes dokumentation for overdragelsen. Som dokumentation kræves som udgangspunkt et dateret overdragelsesdokument eller en ekstrakt af overdragelsesdokumentet underskrevet af indehaver.

Dokumentet behøver ikke blive forelagt i original, men kan sendes f.eks. i kopi eller som et elektronisk dokument. Navnene på indehaver og erhverver skal fremgå af dokumentet, ligesom dokumentet skal indeholde oplysninger, der kan identificere den overdragne ret, fx ved angivelse af ansøgnings- eller registreringsnummer.

Overdragelsesdokumentet må ikke være betinget, dvs. f.eks. indeholde krav til en af parterne, der skal opfyldes førend overdragelsen kan finde sted, eller som skal iagttages af en af parterne efter overdragelsen har fundet sted. Betingede overdragelser accepteres ikke, da vi hverken har hjemmel eller mulighed for at undersøge, om betingelserne for en overdragelse er eller vil blive opfyldt.

Hvis en virksomhedsoverdragelse fremgår af en udskrift fra et officielt register, fx et amerikansk virksomhedsregister eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsregister, er det tilstrækkeligt at indsende en kopi heraf.Opdateret: 1. februar 2013