Aktindsigt før en patentansøgnings offentliggørelse

Indtil tidspunktet for ansøgningens offentliggørelse er det kun ansøger, der har adgang til sagsakterne, med mindre ansøger har givet sit samtykke til andres adgang. Indtil sagen bliver offentlig tilgængelig kan Patent- og Varemærkestyrelsen således hverken be- eller afkræfte, at der foreligger en ansøgning.


Anmodning om aktindsigt med henvisning til PL § 56


En patentansøger, der over for en anden påberåber sig retten til en patentansøgning, inden ansøgningens akter er blevet tilgængelige, er i henhold til PL § 56, stk. 1, på den andens begæring forpligtet til at give sit samtykke til, at den anden får adgang til at gøre sig bekendt med ansøgningens akter.
Det følger af PL § 62, at en ansøger, der er forpligtet til at give aktindsigt efter PL § 56, stk. 1, men som undlader at efterkomme denne forpligtelse, kan straffes med bøde, og er pligtig til at erstatte derved forvoldt skade i det omfang, dette skønnes rimeligt.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke har hjemmel til at give adgang til akterne i en ikke tilgængelig patentansøgning, medmindre der gives samtykke fra ansøgeren.Opdateret: 18. marts 2014