Indsigelsessagens afgørelse

Når Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst, og parterne har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger i sagen, der kan have betydning for sagens afgørelse, træffer vi afgørelse i sagen.

Afgørelsen skal indeholde en konklusion og en begrundelse herfor med henvisning til de retsregler, som ligger til grund for afgørelsen. Det skal fremgå, hvilken dokumentation vi har lagt vægt på.

Har en eller flere parter anmodet om mundtlig forhandling undervejs, og er dette ønske ikke imødekommet, skal afgørelsen også angive dette, herunder begrunde hvorfor vi ikke har fundet mundtlig forhandling nødvendig.

En afgørelse kan omfatte følgende, jf. PL § 23, stk. 3 og BEK § 52:

  • Indsigelsen kan ikke tages til følge, og patentet opretholdes uændret
  • Indsigelsen kan tages til følge, og patentet erklæres ugyldigt
  • Indsigelsen kan tages helt/delvis til følge, og patentet opretholdes i ændret form.

Afgørelsen ledsages af en vejledning om adgangen til at indbringe styrelsens afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

 Opdateret: 29. januar 2015