BEK § 82

§ 82. Enhver kan over for Patent- og Varemærkestyrelsen mod betaling af det fastsatte gebyr indgive begæring om omprøvning af den gyldighedsperiode, som er beregnet for certifikatet.

Stk. 2. § 78 finder anvendelse, idet der dog ved en begæring om omprøvning af certifikatets gyldighedsperiode skal henvises til grunde i forordningernes artikel 13.

Stk. 3. Er en begæring om omprøvning indleveret af en anden end certifikathaveren, underretter Patent- og Varemærkestyrelsen certifikathaveren og giver denne mulighed for at udtale sig om begæringen inden for en frist på 2 måneder.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen afgør, om begæringen om omprøvning kan imødekommes. Kan begæringen ikke imødekommes, afslås den. Kan begæringen imødekommes, ændrer Patent- og Varemærkestyrelsen gyldighedsperioden.

Opdateret: 25. januar 2013