LMF Art. 2

Artikel 2

Anvendelsesområde

For ethvert produkt, der er patentbeskyttet i en medlemsstat, og som i sin egenskab af lægemiddel er underlagt kravet om meddelelse af en administrativ tilladelse forud for markedsføringen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler [6] eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler [7], kan der på de i nærværende forordning fastsatte betingelser udstedes et certifikat.

 

 

[6] EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

[7] EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

Opdateret: 19. april 2012