BEK § 87

§ 87. I sin egenskab af modtagende myndighed modtager, kontrollerer og videresender Patent- og Varemærkestyrelsen internationale ansøgninger i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne.

Stk. 2. Ansøgeren skal betale følgende gebyrer til Patent- og Varemærkestyrelsen i dets egenskab af modtagende myndighed inden for 1 måned fra ansøgningens modtagelse:

1) internationalt indleveringsgebyr som nævnt i regel 15, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten,

2) gebyr for nyhedsundersøgelse som nævnt i regel 16, stk. 1, i de nævnte gennemførelsesforskrifter, og

3) gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen som modtagende myndighed som nævnt i regel 14, stk. 1, i de nævnte gennemførelsesforskrifter samt patentlovens § 102.

Stk. 3. Hvis et af de gebyrer, som er nævnt i stk. 2, ikke er betalt i rette tid eller ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb, finder regel 16bis i de nævnte forskrifter anvendelse.

Opdateret: 25. januar 2013