Fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr

Væsentligt biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr er undtaget fra patentering, jf. PL § 1, stk. 5. PL § 1, stk. 5, implementerer artikel 2 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

Det følger samtidig af PL § 1, stk. 5, at der ikke kan opnås patent på et produkt, der er fremstillet ved en væsentligt biologisk fremgangsmåde (se Kommissionens meddelelse om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, 2016/C 411/03).

En fremgangsmåde til fremstilling af planter eller dyr, der er baseret på sædvanlig kønnet krydsning af hele genomer og efterfølgende udvælgelse af planter og dyr er udelukket fra patentering som værende væsentligt biologisk. Dette gælder selv om andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fremstilling af planten eller dyret, er til stede i kravet før eller efter krydsnings- og udvælgelsestrinene. For eksempel vil en krydsningsmetode, krydsningsavl eller selektiv avl af heste, der kun består i udvælgelse til avl og det at sætte dyr (eller deres kønsceller), der har bestemte karakteristika, sammen, være væsentligt biologisk og derfor ikke patenterbar. Fremgangsmåden er stadig væsentligt biologisk og ikke patenterbar, selv om den indeholder yderligere træk af teknisk karakter, f.eks. brugen af genetiske molekylære markører til udvælgelse af enten forældre eller afkom.

På den anden side er en fremgangsmåde, der involverer indsættelse af et gen eller karaktertræk i en plante ved genmodificering ikke på rekombination af hele genomer og den naturlige blanding af plantegener, patenterbar. Et krav på en sådan fremgangsmåde må dog ikke indeholde krydsnings- og udvælgelsestrin.

Fremgangsmåder af overvejende teknisk karakter anses ikke som væsentligt biologiske, og tekniske fremgangsmåder til fremstilling af såvel planter, plantesorter, dyr og dyreracer kan patenteres, hvis patenterbarhedskriterierne i øvrigt er opfyldt.

Ved vurdering af om der er tale om en væsentligt biologisk fremgangsmåde eller en overvejende teknisk fremgangsmåde, er det afgørende, om mennesket (opfinderen) ved en teknisk indgriben har væsentlig indflydelse på det resultat, der opnås ved fremgangsmåden. Eksempler på fremgangsmåder af overvejende teknisk karakter er:

  • Fremgangsmåder til behandling af en plante eller et dyr, for at dens/dets egenskaber eller udbytte forbedres eller for at fremme eller undertrykke dens/dets vækst. For eksempel er en metode til at styne et træ ikke væsentligt biologisk, da essensen i opfindelsen er teknisk, selvom en biologisk fremgangsmåde er involveret,
  • Fremgangsmåder til behandling af en plante, der er kendetegnet ved anvendelsen af vækststimulatorer, stråling eller behandling af plantefrø ved bejdsning, og
  • Behandlingen af jord ved hjælp af tekniske hjælpemidler for at undertrykke eller fremme væksten af planter.


Opdateret: 12. april 2019