Afhjælpning af formelle mangler - patent

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ved formalitetsbehandlingen finder, at der er formelle mangler ved ansøgningen, gives ansøger en mulighed for at afhjælpe disse inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Konsekvensen af, at ansøger ikke opfylder de formelle krav inden for fristen er forskellig afhængig af, hvilken mangel der er tale om og vil fremgå af vores brev. I visse tilfælde vil et manglende svar fra ansøger medføre, at ansøgningen bliver henlagt med mulighed for genoptagelse. I andre tilfælde vil ansøger kunne miste sin prioritet, hvis betingelsen herfor ikke er opfyldt.

Vi vil som udgangspunkt i et brev til ansøger angive alle de formelle mangler i det omfang disse er indlysende ved en gennemgang af ansøgningen. I de tilfælde hvor der er begæret prioritet, men hvor prioritetsdokumentet endnu ikke er indsendt, skriver vi samtidig til ansøger om dette og gør opmærksom på, at prioriteten vil bortfalde, såfremt prioritetsdokumentet ikke modtages inden 16 måneder fra prioritetsdagen.Opdateret: 2. maj 2012