Realitetsbehandling hvor grundpatentet er opretholdt i uændret form

Hvis der er truffet endelig afgørelse om at opretholde grundpatentet i uændret form, afslås begæringen om administrativ omprøvning af certifikatet, jf. BEK § 81, stk. 3, og certifikatet opretholdes. 

Afgørelsen sendes både til certifikathaver og begærer. 

Certifikathaver kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. LMF artikel 18 hhv. PMF artikel 17, stk. 1, senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 1. Tredjemand med interesse i afgørelsen kan ligeledes klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er 2 måneder fra bekendtgørelsen af afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 2.

 Opdateret: 6. februar 2013