BEK § 28

§ 28. Et patentkrav må ikke ændres således, at det kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. §§ 30 og 34, stk. 1. Ændres et patentkrav ved indførelse af nye bestemmelser, skal ansøgeren samtidig angive, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag herfor.

Stk. 2. Efter at Patent- og Varemærkestyrelsen har afgivet patenterbarhedsvurdering på baggrund af den foretagne nyhedsundersøgelse, må der kun i særlige tilfælde optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der ligger uden for omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart.

Stk. 3. Ændringer i eller tilføjelser til patentkrav skal, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke tillader andet, ske ved indlevering af nyt eksemplar af patentkravene. I dette eksemplar skal samtlige fastholdte patentkrav være optaget i sammenhæng.

Opdateret: 21. januar 2020