BEK § 27

§ 27. Når akterne i en patentansøgning, før patent meddeles, bliver almindeligt tilgængelige efter patentlovens § 22, publiceres sammendraget. Patent- og Varemærkestyrelsen kan også publicere andre dele af ansøgningen sammen med sammendraget.

Stk. 2. Den bekendtgørelse, som sker, når en ansøgning bliver almindeligt tilgængelig, indeholder oplysning om ansøgningens nummer og klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, opfindelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, og, hvis ansøgeren er repræsenteret ved en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn, samt opfinderens navn og postadresse. Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren efter patentlovens § 22, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Opdateret: 25. januar 2013