Planter eller dyr hvis opfindelsens tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace

Opfindelser, som vedrører planter eller dyr, er patenterbare, forudsat, at anvendelsen af opfindelsen ikke er begrænset til en enkelt plantesort eller dyrerace, jf. PL § 1, stk. 4, 2. pkt., og forudsat, at produktet ikke er fremstillet ved en væsentligt biologisk fremgangsmåde, jf. PL § 1, stk. 5.

PL § 1, stk. 5, implementerer artikel 2 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (se også direktivets betragtning 29 og Kommissionens meddelelse om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, 2016/C 411/03).

Derudover gælder der visse andre begrænsninger for, hvornår et dyr kan patenteres (se Ikke patenterbare bioteknologiske opfindelser).

Et krav, hvori specifikke plantesorter ikke er ansøgt individuelt, udelukkes ikke fra patentering i henhold til PL § 1, stk. 4, selvom det omfatter plantesorter (se EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111, og Plantesorter og dyreracer).

Indholdet i et krav, der dækker men ikke identificerer plantesorter, angår ikke en sort eller sorter (se EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111, begrundelser 3.8). Medmindre der er en identifikation af en plantesort i et produktkrav, er det ansøgte, hverken begrænset til eller rettet mod en sort eller sorter som defineret i PL § 1, stk. 4 (EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111, begrundelser 3.1 og 3.10).

Som eksempler på opfindelser, der kan beskyttes ved produktpatent (når produktet er fremstillet ved en ikke-væsentligt biologisk fremgangsmåde og patenterbarhedskriterierne i øvrigt er opfyldt), kan nævnes:

(a)  Lucerneplanter, der indeholder et nyt gen, der øger planternes proteinindhold. En bestemt lucernesort med øget proteinindhold kan derimod ikke patenteres.

(b)  Plantefrø, der ved kemisk behandling er gjort herbicidresistente, hvor herbicidresistensen kun findes i de planter, der dannes ud fra de behandlede frø og ikke bevares ved opformering til nye frø.Opdateret: 12. april 2019