Behandling af opfinderisk enhed

Ved førstebehandlingen af en ansøgning gennemføres nyhedsundersøgelsen som udgangspunkt uden skelen til eventuel konstateret manglende opfinderisk enhed. Kun i helt klare tilfælde, hvor manglende opfinderisk enhed i ansøgningen er oplagt for enhver inden nyhedsundersøgelsens påbegyndelse, vil manglende opfinderisk enhed få betydning for nyhedsundersøgelsens omfang. I disse tilfælde kontaktes ansøger for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, der skal nyhedsundersøges ved førstebehandlingen.

Manglende opfinderisk enhed konstateret inden nyhedsundersøgelsens påbegyndelse og manglende opfinderisk enhed konstateret på baggrund af nyhedsundersøgelsens resultat, når ingen af de behandlede krav identificeres som ikke patenterbare, meddeles altid ansøger i den behandlingsrapport, som udformes i forbindelse med førstebehandlingen. Samtidigt orienteres ansøger om mulighederne for afdeling. Se Afdelte ansøgninger.

Ved efterfølgende behandlinger ligger vurderingen af opfinderisk enhed som udgangspunkt forud for vurderingen af patenterbarhed. Enhedsvurderingen kan nogle gange foretages alene ud fra sagsbehandlerens umiddelbare viden inden for det aktuelle teknikområde eller ud fra resultatet af førstebehandlingens nyhedsundersøgelse. Andre gange må sagsbehandleren udføre en yderligere nyhedsundersøgelse for at få det rette grundlag for enhedsvurderingen.

Indeholder ansøgningen flere selvstændige krav, vurderer sagsbehandleren, om der er opfinderisk enhed mellem opfindelserne i disse krav, inden patenterbarhedsvurderingen af kravenes indhold foretages. Flere selvstændige krav af forskellige kategori kan udgøre en gruppe af opfindelser, som er så tæt beslægtede, at der kan være enhed mellem opfindelserne. Se nærmere under Opfinderisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige kategorier.

Indeholder ansøgningen et enkelt selvstændigt krav med alternativer, vurderer sagsbehandleren på tilsvarende vis opfinderisk enhed mellem disse alternativer, inden patenterbarhedsvurderingen af det selvstændige krav foretages.

Indeholder ansøgningen et enkelt selvstændigt krav uden alternativer, er der som udgangspunkt opfinderisk enhed i kravsættet. Hvis indholdet af det selvstændige krav vurderes til ikke at være patenterbart, kan der opstå manglende opfinderisk enhed mellem tilknyttede uselvstændige krav afhængigt af kravsættets opbygning.

Ved vurderingen af opfinderisk enhed anvender sagsbehandleren den "særlige tekniske træk metode".

Når der vurderes at være manglende opfinderisk enhed mellem opfindelserne i kravene ved en efterfølgende behandling, kontaktes ansøger, i det omfang det er praktisk muligt, for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, der skal behandles. Er det ikke muligt at få en sådan hurtig afklaring, bliver den efterfølgende behandling begrænset til den opfindelse, der først er angivet i kravene. Angår krav 1 flere opfindelser, er det den første opfindelse i kravet, der behandles.

Ansøger informeres om den manglende enhed og den som følge deraf begrænsede behandling i det behandlingsbrev, der udformes i forbindelse med den efterfølgende behandling. Ansøgeren opfordres til at begrænse ansøgningen til den behandlede opfindelse. Samtidigt orienteres ansøger om mulighederne for afdeling af den anden (de øvrige) opfindelse(r). Se Afdelte ansøgninger.

Patent- og Varemærkestyrelsen tilstræber, at eventuelt afdelte grundansøgninger behandles forud for øvrige ansøgninger - så vidt muligt inden for prioritetsåret.

I sjældne tilfælde er sagsbehandleren, på trods af manglende enhed, i stand til at foretage en efterfølgende behandling af flere af de uafhængige opfindelser uden nævneværdigt yderligere arbejde eller omkostninger, især når opfindelserne begrebsmæssigt ligger meget tæt på hinanden. I de tilfælde foretages der en behandling af de(n) yderligere opfindelse(r) samtidig med behandlingen af den første opfindelse, der er angivet i kravene. Er der i forbindelse med den efterfølgende behandling udført en yderligere nyhedsundersøgelse, bliver alle relevante resultater indeholdt i en yderligere nyhedsundersøgelsesrapport. I behandlingsbrevet oplyser sagsbehandleren ansøgeren om de uafhængige opfindelser, om indvendingen om manglende enhed og om patenterbarhedsvurderingen af de behandlede opfindelser.Opdateret: 30. januar 2014