Opfinderisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige kategorier

Flere selvstændige krav i forskellige kategorier kan udgøre en gruppe af opfindelser så nært forbundne, at de har opfinderisk enhed. BEK § 15, stk. 1 skal fortolkes som omfattende følgende kombinationer af krav af forskellige ka­tegori i samme ansøgning, når den nødvendige "tekniske sammenhæng" er til stede: 

(i) et selvstændigt krav for et angivet pro­dukt, et selvstændigt krav for en fremgangsmåde til fremstilling af det angivne produkt, og et selvstændigt krav til anvendelse af produktet; eller

(ii) et selvstændigt krav for en given frem­gangsmåde, et selvstændigt krav for apparatet eller hjælpemidlet til udøvelsen af den angivne fremgangsmåde; eller

(iii) et selvstændigt krav for et angivet pro­dukt, et selvstændigt krav for en fremgangsmåde til fremstillingen af det angivne produkt og et selvstændigt krav for et apparat eller hjælpemiddel til udøvelsen af den angivne fremgangsmåde.

Det er vigtigt, at den i BEK § 15, stk. 1 forlangte "tekniske sammenhæng" knytter kravene sammen i de forskellige kategorier.

I forbindelse med (i) ovenfor, udgør produktet den mulige tekniske sammenhæng, det fælles identiske tekniske træk, som angivet i BEK § 15, stk. 1, mellem pro­duk­tet, fremgangsmåden og anvendelsen, (se EPO W 11/99, OJ 4/2000, 186). Hvis produktet er patenterbart, er det fælles identiske tekniske træk særligt, og der er opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser. Er produktet ikke patenterbart, er der ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Et kravsæt ifølge (i) kan være:

Eksempel 1

 • Krav 1: En metode til fremstilling af en kemisk forbindelse X.
 • Krav 2: Forbindelsen X
 • Krav 3: Anvendelse af X som insekticid.

Det fælles identiske tekniske træk udgøres af forbindelsen X. Ved vurdering af enhed må man se på, om forbindelsen X er patenterbar. Hvis det er tilfældet, er der enhed mellem de tre opfindelser i krav 1-3. Er forbindelsen X ikke patenterbar, er der ikke enhed mellem de tre opfindelser.

I forbindelse med (ii) ovenfor udgør apparatet eller hjælpemid­let den mulig tekniske sammen­hæng i form af identiske eller tilsvarende tekniske træk, som angivet i BEK § 15, stk. 1, mellem apparatet eller hjælpemidlet og fremgangsmåden. Det er ikke tilstrækkeligt, at apparatet eller hjælpemidlet blot kan anvendes ved fremgangsmåden. På den anden side er det ikke vigtigt om apparatet eller hjælpemidlet også kan anvendes til en anden fremgangs­måde eller ej, eller om fremgangsmåden også kan udøves ved anvendelse af andre apparater eller hjælpemidler. Er apparatet/hjælpemidlet patenterbart, er der enhed mellem de to opfindelser. Er det ikke patenterbart, er der ikke enhed mellem de to opfindelser.

I (iii) optræder der ikke et fælles identisk teknisk træk i de tre krav. Der er dog fælles tilsvarende tekniske træk i de tre krav i forståelsen "et fælles koncept". Konceptet går ifølge ansøger ud på at udvikle et nyt produkt. For at kunne realisere dette har det være nødvendigt at anvise en ny fremgangsmåde og et nyt apparat, der er nødvendigt for udøvelsen af fremgangsmåden. Hvis produktet (mod ansøgers forventning) viser sig ikke at være nyt eller vurderes at mangle opfindelseshøjde, er der ikke enhed mellem produktet og fremgangsmåden/apparatet. Hvis apparatet viser sig ikke at være patenterbart, er der ikke enhed mellem produktet/fremgangsmåden og apparatet.

Eksempel 2: (fælles særlige tekniske træk)

Kravsættet indeholder seks selvstændige krav af forskellig kategori med følgende opbygning:

 • Krav 1: En brændstofbrænder med tangentielle brændstofindløb til et blandingskammer.
 • Krav 2: En fremgangsmåde til fremstilling af en brændstofbrænder omfattende et trin til dannelse af tangentielle brændstofindløb til et blandingskammer.
 • Krav 3: En fremgangsmåde til fremstilling af en brændstofbrænder, som omfatter et støbningstrin A.
 • Krav 4: Et apparat til udførelse af en fremgangsmåde til fremstilling af en brændstofbrænder, som indeholder et træk X til dannelsen af ​​tangentielle brændstofindløb.
  Krav 5: Et apparat til udførelse af en fremgangsmåde til fremstilling af en brændstofbrænder, hvilket apparat indeholder et beskyttende hus B.
 • Krav 6: En fremgangsmåde til fremstilling af kønrøg omfattende et trin til at indføre brændstof tangentielt til et blandingskammer i en brændstofbrænder.

Det eneste fælles tekniske træk for de seks krav er det identiske tekniske træk "en brændstofbrænder". Brændstofbrændere er umiddelbart kendte. Der er derfor ikke enhed mellem opfindelserne i alle de seks krav. Krav 1, 2, 4 og 6 har yderlige det fælles identiske tekniske træk "et tangentielt brændstofindløb". Der er opfinderisk enhed mellem krav 1, 2, 4, og 6, hvis dette træk er patenterbart. Der er ingen yderligere fælles tekniske træk mellem krav 1, 2, 4, og 6, krav 3 og krav 5. Disse tre grupper af opfindelser er derfor uafhængige af hinanden.

Eksempel 3: (fælles særlige tekniske træk)

Kravsættet indeholder to selvstændige krav af forskellig kategori med følgende opbygning:

 • Krav 1: Anvendelse af en familie af forbindelser X som insekticider.
 • Krav 2: En forbindelse x1 hørende til familien X.

I krav 1 optræder forbindelserne X, og i krav 2 optræder forbindelserne x1. Selvom x1 er en undergruppe af X, kan trækkene X og x1 ikke siges at være identiske. Krav 1 og 2 har derfor ikke fælles identiske tekniske træk. Trækkene X og x1 er altså forskellige, men kan henføres til samme koncept, nemlig anvisning af insekticid forbindelser af typen X. Der er opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 1 og 2, hvis den insekticide anvendelse af forbindelserne X er patenterbar for alle forbindelserne.

Eksempel 4: (fælles tekniske træk)

Kravsættet indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori med følgende opbygning:

 • Krav 1: En fremgangsmåde til at male en genstand med maling, der indeholder en ny korrosionsinhiberende substans X, hvilken fremgangsmåde omfatter et trin til atomisering af malingen vha. komprimeret luft, et trin til elektrostatisk ladning af den atomiserede maling vha. en ny elektrodeindretning A og et trin til påføring af malingen på genstanden.
 • Krav 2: En maling, som indeholder substans X
 • Krav 3: Et apparat, som indeholder elektrodeindretning A.

Malingen indeholdende substansen X optræder i både krav 1 og 2. Hvis dette fælles identiske tekniske træk er patenterbart, er der opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 1 og 2.

Elektrodeindretningen A optræder i både krav 1 og 3. Hvis dette fælles identiske tekniske træk er patenterbart, er der på tilsvarende vis opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 1 og 3.

Malingen i krav 2 og den i krav 3 beskrevne elektrodeindretning anvendes begge ved udøvelse af fremgangsmåden i krav 1, men der mangler alligevel opfinderisk enhed mellem disse to opfindelser, da der ikke er noget fælles teknisk træk mellem dem.

Der er hermed ikke et fælles identisk teknisk træk, der går igen i alle tre krav. Der er heller ikke fælles tilsvarende tekniske træk i de tre krav i forståelsen af "et fælles koncept". Derfor er der ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Eksempel 5: (Flere selvstændige krav af forskellig kategori med tilknyttede uselvstændige krav)

Kravsættet indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Maling, som indeholder A.
 • Krav 2: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder D.
 • Krav 5: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge ethvert af kravene 1-4.
 • Krav 6: Fremgangsmåde ifølge krav 5, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 4.
 • Krav 7: Anvendelse af malingen ifølge ethvert af kravene 1-4 som rustbeskytter.

Kravsættet indeholder flere selvstændige krav. Derfor foretager sagsbehandleren ved en efterfølgende behandling en vurdering af, om der er opfinderisk enhed mellem opfindelserne i disse krav inden patenterbarhedsvurderingen af kravene i kravsættet.

Det fælles tekniske træk for opfindelserne i de selvstændige krav 1, 5 og 7 er en maling, som indeholder A. Der skal foretages en yderligere nyhedsundersøgelse af hensyn til enhedsspørgsmålet for at afgøre, om en sådan maling er patenterbar. Den yderligere nyhedsundersøgelse viser, at en maling med denne sammensætning er kendt. Det fælles tekniske træk for de tre opfindelser i krav 1, 5 og 7 er dermed ikke særligt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Ansøgningen beskriver følgende uafhængige opfindelser: (1) Malingen i krav 1-4, (2) Fremgangsmåden i krav 5-6 og (3) Anvendelsen i krav 7.

Sagsbehandleren kontakter ansøger for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, ansøger ønsker behandlet. Ansøger vælger opfindelse (1) - det vil sige opfindelsen i krav 1-4. Dokumentet, som viste, at det fælles tekniske træk og dermed malingen i krav 1 var kendt, viser også, at malingen i krav 2 og 3 er kendt. Den yderligere nyhedsundersøgelse af opfindelse (1) viser, at malingen i krav 4 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4) er patenterbar. Ansøger kan derfor få patent på denne opfindelse. Kommer ansøger tilbage med et nyt krav 1, der er rettet mod opfindelsen i det oprindelige krav 4, kan ansøger også have selvstændige fremgangsmåde- og anvendelseskrav til fremstilling og anvendelse af malingen i det nye krav 1. Sagsbehandleren kan gøre ansøgeren opmærksom på det i behandlingsbrevet.

Hvis de tre opfindelser kan behandles uden urimeligt meget ekstra arbejde, kan sagsbehandleren gøre det, men ansøger skal gøres opmærksom på den manglende opfinderiske enhed i behandlingsbrevet. I denne situation skal sagsbehandleren være opmærksom på ikke at drage forkerte konklusioner ved at behandle krav 1-4, som beskrevet ovenfor og konkludere, at krav 4 og dermed også krav 5-6 og 7 er patenterbare (fordi krav 5 og 7 kan læses ifølge det patenterbare krav 4). Krav 5 og 7 er kun patenterbare, hvis de opfylder patenterbarhedskriterierne for alle deres udførelsesformer, dvs. når de læses ifølge krav 1. En yderligere nyhedsundersøgelse, som er tilstrækkelig for at bedømme krav 1-4, er ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at kunne bedømme krav 5-7.Opdateret: 18. november 2013