Afgørelse

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal indeholde en konklusion og en begrundelse herfor med henvisning til de retsregler, som ligger til grund for afgørelsen. Det skal fremgå hvilken dokumentation, vi har lagt vægt på.

Har patenthaver anmodet om mundtlig forhandling under sagen, og er dette ønske ikke imødekommet, skal afgørelsen angive dette og begrundelsen for, at vi ikke har fundet mundtlig forhandling nødvendig.

Afgørelsen kan omfatte følgende, jf. PL § 53 e, stk. 2 og 3:

  • Patenthavers begæring om begrænsning af sit patent kan ikke tages til følge, og patentet opretholdes uændret.
  • Patenthavers begæring tages til følge evt. efter justering, og patentet begrænses.

Patenthaveren skal herefter inden for 2 måneder indlevere en ændret tekst til brug for publicering samt betale gebyret for publicering af den ændrede tekst. Teksten skal være identisk med den tekst, som vi har godkendt.

Hvis gebyret ikke bliver betalt rettidigt, ophæves patentet, jf. PL § 53 e, stk. 2.

Afgørelsen kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker af patenthaver samt af andre, der har interesse i den pågældende afgørelse. Afgørelsen til patenthaver ledsages af en vejledning om adgangen til at indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Eksempler på begrænsninger:
Godkendte:

  • Hvis et eller flere krav ønskes slettet af kravsættet
  • Hvis et eller flere krav begrænses til et mindre beskyttelsesomfang

Ikke godkendte:

  • Hvis det foreslåede kravsæt indeholder et eller flere nye uselvstændige krav, som ikke fremgik af det meddelte patent, kan vi normalt ikke acceptere dette. Dette gælder også, selv om det selvstændige krav, som kravet eller kravene henviser til, er blevet begrænset. En sådan begrænsning medfører, at der herved ønskes krav på noget, der ikke tidligere har været genstand for beskyttelse.
  • Endvidere vil ændringer af kravkategorier for et eller flere krav i visse tilfælde heller ikke kunne accepteres, f.eks. hvis der er tale om at ændre en fremgangsmåde til et produkt.

 Opdateret: 29. januar 2015