Krav til en begæring om omprøvning fra patenthaver

Der er ingen tidsbegrænsning for, hvornår patenthaver kan indgive en begæring om omprøvning af sit patent. Ifølge PL § 53 b, stk. 2 og § 53 e, stk. 1 kan begæring ikke indgives i følgende tilfælde:

  • Når indsigelse kan fremsættes, dvs. i 9 måneder efter patentmeddelelsen, og så længe en indsigelsessag ikke er endeligt afgjort. 
  • Hvis en sag ved domstolene vedrørende samme patent ikke er endeligt afgjort.

I disse tilfælde vil begæringen blive afvist.

Hvis patenthaver anmoder om eller har anmodet om begrænsning eller ophævelse af patentet ved Den Europæiske Patentmyndighed, jf. den europæiske patentkonvention art. 105 a-c, skal Patent- og Varemærkestyrelsen sætte begæringen om omprøvning i bero, indtil Den Europæiske Patentmyndighed har truffet afgørelse i sagen, jf. PL § 53 e, stk. 1.

En begæring om administrativ omprøvning fra patenthaver skal indehold følgende, jf. BEK § 55:

  • Navn eller firmanavn og postadresse på den, der begærer administrativ omprøvning.
  • Registreringsnummeret på det patent, som begæres omprøvet, samt patenthaverens navn eller firmanavn og opfindelsens titel.
  • Hvis patenthaver, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.
  • Hvis der er indført licenshavere i patentregistret, dokumentation for at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning.
  • Angivelse af de ændringer af beskrivelse, krav og eventuelle tegninger, som ønskes til begrænsning af patentet.

Hvis begæringen er mangelfuld, vil vi give patenthaver en frist på 1 måned til at afhjælpe dette. Hvis begæringen ikke bliver berigtiget rettidigt, bliver begæringen afvist, jf. BEK § 56, stk. 2.

Der skal samtidig med indlevering af begæringen betales et gebyr. Hvis gebyret ikke bliver betalt, bliver begæringen afvist.

Gebyret fremgår af vores prisliste. Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Afviser vi begæringen og der er betalt et gebyr, betaler vi dette tilbage.

 Opdateret: 28. april 2020