Behandling af begæringen om omprøvning fra patenthaver

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at begæringen om omprøvning opfylder kravene hertil, vurderer vi, om ugyldighedsgrundene i PL § 52, stk. 1, er til hinder for at godkende den begærede begrænsning. Såfremt patenthaveren selv har fremdraget materiale, indgår dette materiale i undersøgelsen.

Ugyldighedsgrunde i henhold til PL § 52, stk. 1 er følgende:
• Betingelserne i PL §§ 1-2 er ikke opfyldt.
• Patentet angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den.
• Patentet omfatter mere, end der fremgik af ansøgningen, da den blev indleveret.
• Omfanget af patentbeskyttelsen er blevet udvidet, efter at patentmyndigheden i henhold til PL § 19, stk. 1, har sendt meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles.

Eksempelvis vil et dokument, der efter patenthavers vurdering kun nødvendiggør en begrænsning af patentet, men som vi vurderer til at foregribe hele opfindelsen, jf. PL § 2, være til hinder for godkendelse af begrænsningen. I et sådant tilfælde vil begæringen om begrænsning blive afslået, og patentet vil blive opretholdt uændret.

Hvis vi vurderer, at patentet af nærmere angivne grunde ikke kan ændres som ønsket, men at de ønskede ændringer vil kunne godkendes efter en modificering, meddeles dette til patenthaver. Patenthaver opfordres til inden for en nærmere angivet frist at udtale sig herom og eventuelt fremsætte et modificeret ønske om ændringer af beskrivelse, herunder eventuelle tegninger, og krav. Hvis ansøger ikke udtaler sig, træffer styrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

 Opdateret: 29. januar 2015