Begæringens indhold - SPC

En begæring om administrativ omprøvning skal, jf. BEK § 78, stk. 1 og BEK § 82, stk. 2, indeholde 

  • a) navn eller firmanavn og adresse på den, der begærer omprøvning
  • b) registreringsnummeret på det certifikat, som begæres omprøvet og certifikathaverens navn eller firmanavn
  • c) for begæring om omprøvning af et certifikats gyldighed, alle de grunde i LMF/PMF artikel 15, stk. 1, som begæringen støttes på, samt en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde 
  • d) for begæring om omprøvning af et certifikats gyldighedsperiode, alle de grunde i LMF/PMF artikel 13, som begæringen støttes på, samt en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde 
  • e) hvis den, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og adresse  
  • f) hvis der er indført licenshavere i certifikatregistret, dokumentation for, at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning 

Betingelsen c) betyder i praksis, at begærer som udgangspunkt skal have al dokumentation på plads fra starten, og at vi som udgangspunkt ikke tager hensyn til nye kendsgerninger, bevisligheder eller anbringender, der indsendes efter indlevering af begæringen. Betingelsen c) anses desuden kun for opfyldt, når 

  • det for begæring om omprøvning af et certifikats gyldighed er angivet, hvilken eller hvilke af de i LMF/PMF art. 15 stk. 1, nævnte ugyldighedsgrunde begæringen støttes på
  • der er angivet mindst én kendsgerning eller bevislighed eller mindst ét anbringende til støtte for de i c) eller d) nævnte grunde
  • der er henvist konkret til de relevante steder i de vedlagte kendsgerninger, bevisligheder eller anbringender - det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at begæringen blot henviser overordnet til et eller flere dokumenter, der er vedlagt begæringen  

Hvis begæringen er begrundet med forhold nævnt i LMF/PMF art. 15, stk. 1, litra c, skal grundpatentet samtidig begæres omprøvet jf. BEK § 78, stk. 2. Se mere under Begæring begrundet i LMF/PMF artikel 15, litra c

Begæringen om administrativ omprøvning skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. BEK § 103, stk. 2. 

Begæringen behøver ikke at være underskrevet af begæreren eller en eventuel fuldmægtig.

Begæringen om omprøvning skal være ledsaget af det fastsatte gebyr, jf. BEK § 78, stk. 3, og omtalt under Administrativ omprøvning af et certifikat.

 Opdateret: 6. februar 2013