Beskyttelse ved grundpatent

For at et produkt er beskyttet ved et grundpatent i forordningens forstand, skal produktet fremgå af ordlyden af grundpatentets krav, jf. EU-Domstolens dom af 24. november 2011 i sag C-322/10 (Medeva).


Produktet anses som udgangspunkt for at fremgå af ordlyden af kravene, når produktet er beskrevet ved et kemisk navn eller en strukturformel, dvs. specifikt nævnt, eller er omfattet af en Markush formel.


Et produkt kan i visse tilfælde også anses for at fremgå af ordlyden af kravene i grundpatentet, hvis produktet er angivet ved en funktionel betegnelse, jf. EU-Domstolens dom af 12. december 2013 i sag C-493/12 (Eli Lily and Company). Den konkrete beskyttelse vil imidlertid altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvis grundpatentet ved en administrativ omprøvning vil kunne begrænses således, at det produkt, der søges om certifikat for, fortsat fremgår af ordlyden af grundpatentets krav, anser vi ligeledes produktet som beskyttet af det pågældende grundpatent, og dermed artikel 3, litra a, som værende opfyldt.

Du kan læse mere om ovenståendes betydning for ansøgninger om certifikat for kombinationsprodukter (sammensætninger af flere aktive ingredienser) under Beskyttelse ved grundpatent, særligt for kombinationsprodukter og Kombinationsprodukter.

 

 Opdateret: 5. maj 2014