Betingelser for certifikatudstedelse

For at få udstedt et certifikat skal betingelserne vedrørende disse i PL, BEK og LMF være opfyldt. PMF artikel 3, stk. 2, artikel 4, artikel 8, stk. 1 litra c og artikel 17, stk. 2, finder ifølge PMF betragtning 17 tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF, navnlig artikel 3, artikel 4, artikel 8, stk. 1, litra c og artikel 17.

Certifikater kan udstedes for produkter, der er beskyttet ved et patent og i sin egenskab af lægemiddel er underlagt kravet om meddelelse af en administrativ tilladelse forud for markedsføringen, jf. LMF artikel 2.

LMF artikel 3 fastsætter følgende betingelser, der skal være opfyldt i Danmark på ansøgningstidspunktet, for udstedelse af certifikat:

Bestemmelsen i LMF artikel 3, litra c, præciseres i PMF artikel 3, stk. 2, der ifølge PMF betragtning 17 finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF artikel 3, således at: 

Derudover er der en række formelle betingelser, der skal være opfyldt, for at et certifikat kan udstedes. Disse krav angår især: 

 

 Opdateret: 25. september 2012