Aktindsigtens udstrækning

Der er som udgangspunkt aktindsigt i alle sagsakter, der vedrører offentlige tilgængelige patentansøgninger og udstedte patenter. Dette gælder både sagsakter i forbindelse med behandlingen af ansøgningen samt sagsakter i forbindelse med en eventuel indvending, en indsigelse, administrativ omprøvning eller anke.   

Det følger af PL § 22, stk. 5, at hvis et dokument indeholder forretningshemmeligheder, som ikke angår opfindelsen, kan Patent- og Varemærkestyrelsen, når særlige grunde foreligger, på begæring bestemme, at dokumentet helt eller delvist ikke skal være tilgængeligt og dermed ikke undergivet aktindsigt.

Herudover gælder de i forvaltningsloven og offentlighedsloven opregnede undtagelser for aktindsigten, herunder undtagelsen om en myndigheds interne arbejdsdokumenter.Opdateret: 30. april 2012