Aktindsigt - patent

Det er muligt at få aktindsigt i sagsakterne i en patentsag. Dette gælder dog alene sagsakter i almindeligt tilgængelige patentansøgninger og udstedte patenter.

Reglerne om aktindsigt findes i forvaltningsloven for så vidt angår parterne i en sag, eksempelvis ansøgeren/indehaveren, og i offentlighedsloven for så vidt angår andre personer. 

Udover de generelle regler om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven, er der fastlagt særlige regler om aktindsigt i PL § 22 vedrørende sagsakternes tilgængelighed.

Sagsakterne i en patentansøgning bliver tilgængelige for enhver, når der er forløbet 18 måneder fra indleveringsdagen eller, hvis der er begæret prioritet efter PL § 6, fra den dag, fra hvilken der er begæret prioritet.

I henhold til PL § 22, stk. 2, 2. pkt., kan der desuden ikke meddeles aktindsigt i sager, hvori, der er truffet afgørelse om henlæggelse eller afslag, inden ansøgningen er blevet offentlig tilgængelig.

Afgørelser om afslag på anmodning om aktindsigt i patentsager kan påklages til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. ankenævnsbekendtgørelsen nr. 892 af 21. september 2009 § 1, nr. 9.



Opdateret: 2. maj 2012