Mundtlig forhandling i forbindelse med indsigelse og administrativ omprøvning

Udgangspunktet er, at sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen foregår skriftligt. Parterne kan dog anmode om mundtlig forhandling. Mundtlig forhandling afholdes i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Mundtlig forhandling kan finde sted efter afslutningen af høringsproceduren i en sag og inden sagens afgørelse.

Anmodning om mundtlig forhandling
En anmodning om mundtlig forhandling skal være skriftlig. Anmodningen skal angive de emner, der ønskes belyst ved forhandlingen samt forklare, hvorfor der ønskes mundtlig forhandling herom.

Emnet for en mundtlig forhandling skal være knyttet til en konkret sag. Generelle spørgsmål om vores sagsbehandling og praksis er ikke genstand for en forhandling. Ligeledes falder spørgsmål til afgørelsen af ansøgningssagen udenfor.

Det skal i anmodningen om mundtlig forhandling angives, hvorledes en mundtlig forhandling kan sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling. Der kan som udgangspunkt ikke inddrages nye grunde eller ny dokumentation ved en anmodning om mundtlig forhandling.

En anmodning om mundtlig forhandling imødekommes ikke, såfremt begrundelsen for anmodningen alene er den, at parten ønsker mundtlig forhandling, såfremt vi påtænker at træffe en afgørelse, der går parten imod.

Indkaldelse til mundtlig forhandling
Patent- og Varemærkestyrelsen indkalder til mundtlig forhandling. Indkaldelsen omfatter mødetidspunkt, en dagsorden samt anmodningen om mundtlig forhandling. Den indeholder ikke en foreløbig vurdering af sagen.

Den mundtlige forhandling
Den mundtlige forhandling er ikke offentlig. Fra Patent- og Varemærkestyrelsen deltager den ansvarlige for indsigelser, en examiner fra det relevante fagområde og eventuelt en jurist fra den juridiske enhed. Andre personer fra Patent- og Varemærkestyrelsen kan deltage, såfremt sagen skønnes at have principiel karakter. Det tilskyndes, at parterne af praktiske årsager er repræsenteret af så få personer som muligt.

Den ansvarlige for indsigelser leder forhandlingerne. Den mundtlige forhandling afsluttes, når vi vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Vi tilkendegiver ikke en afgørelse af sagen under forhandlingen. Herved sikres, at vi nøje kan overveje parternes indlæg, før en afgørelse træffes.

Referat
Vi udfærdiger et referat af den mundtlige forhandling i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper og offentlighedsloven.

Referatet sendes til parterne senest 2 uger efter, at forhandlingen er gennemført.

 Opdateret: 9. september 2020