Konverterede europæiske patentansøgninger

Hvis en europæisk patentansøgning er indleveret ved en national patentmyndighed i en af medlemsstaterne, skal ansøgningen være modtaget af EPO senest 14 måneder fra indleveringsdagen eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen, jf. Europæiske Patent Konvention (EPK) art. 77 og regel 37 (2). Hvis fristen ikke overholdes, anses ansøgningen for tilbagetaget, jf. EPK art. 77 (3).

Det følger af PL § 88, at hvis en europæisk patentansøgning, som er indleveret til en national patentmyndighed, anses for tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til den Europæiske Patentmyndighed (EPO) inden for den fastsatte frist, kan denne ansøgning konverteres til en national patentansøgning, såfremt betingelserne i PL § 88 samt BEK §§ 94 og 95 er opfyldt.

Ansøgeren skal således:

Fremsætte begæring overfor den nationale myndighed, som modtog ansøgningen inden 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (dette kan enten være Patent- og Varemærkestyrelsen eller en anden patentmyndighed),

Indlevere begæringen til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 20 måneder regnet fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret fra prioritetsdagen, og inden 3 måneder fra vores underretning til ansøger om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (se første punkt) eller at begæring om konvertering samt ansøgningen er modtaget fra anden patentmyndighed, indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk eller engelsk eller, hvis ansøgningen er på dansk eller engelsk, en kopi af denne samt betale ansøgningsgebyr.

Såfremt betingelserne for konvertering er opfyldt, skal ansøgningen behandles som en national ansøgning, jf. BEK § 1, nr. 3. Dog følger det af PL § 88, stk. 2, at hvis ansøgningen opfylder den europæiske patentkonventions krav med hensyn til ansøgningens form, skal den godkendes i dette henseende. Dette kan dog ikke hindre, at vi kan kræve, at ansøgeren godtgør sin ret til oprindelsen i medfør af PL § 8, stk. 4, i de tilfælde, hvor patentet søges af en anden end opfinderen, da spørgsmålet om retten til opfindelsen må anses for at være et materielt spørgsmål.

Se desuden mere om Validering af europæiske patenter.Opdateret: 14. november 2022