Behandling af indsigelser mod patenter, der er meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen

Der kan fremsættes indsigelse mod meddelte patenter. Indsigelsen skal fremsættes senest 9 måneder fra den dag, da patentmeddelelsen blev offentliggjort, jf. PL § 21, stk. 1.

Enhver har ret til at fremsætte en indsigelse. Der kræves ikke en retlig interesse i sagen. En indsigelse kan ikke fremsættes anonymt.

En indsigelse kan alene begrundes med følgende, jf. PL § 21, stk. 2:

  • Betingelserne i PL §§ 1-2 er ikke opfyldt.
  • Patentet angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den.
  • Patentet omfatter mere, end der fremgik af ansøgningen, da den blev indleveret.

Andre grunde, f.eks. forkert oversættelse af prioritetsdokument eller at der er flere opfindelser i et patent, kan ikke anvendes.

Når der fremsættes indsigelse, skal visse krav være opfyldt.


Når vi modtager indsigelsen, sender Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse om modtagelsen af indsigelsen til patenthaver og til indsiger med oplysning om, at vi først vil foretage en vurdering af, om kravene til indsigelsen er opfyldt, efter udløbet af indsigelsesperioden. Indsiger bliver i den forbindelse informeret om kravene til en indsigelse og om, at indsiger har ansvaret for, at disse krav er opfyldt rettidigt.

Efter udløbet af indsigelsesperioden undersøger vi om kravene til en indsigelse er opfyldt. Er disse opfyldt, starter vi høringsproceduren, ved hvilken vi indhenter bidrag fra parterne til belysning af sagen.

Når vi vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst, træffer vi afgørelse i sagen.

Vi kan behandle indsigelsen på engelsk, hvis parterne er enige om, at sagsbehandlingen skal foregå på engelsk, jf. BEK § 103, stk. 1.

Om besvarelsesfrister i forbindelse med sagsbehandlingen se her.

En indsigelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse.

 Opdateret: 29. januar 2015