Dokumentationsmateriale

Der kan ikke opstilles faste retningslinjer for, hvilken dokumentation Patent- og Varemærkestyrelsen tillægger betydning. I forbindelse med en afgørelse vil vi foretage en samlet vurdering af den foreliggende dokumentation.

Såfremt indsigelsen støttes på de grunde, der er nævnt i PL § 21, stk. 2, nr. 1, skal materialet på en objektiv konstaterbar måde kunne godtgøre, at den omtvistede genstand eller fremgangsmåde var kendt for en større eller ubestemt kreds eller bragt på markedet før patentets indleveringsdag. Ved fremsendelse af materialet skal indsiger konkret henvise til, hvor i dokumentationsmaterialet der findes støtte for de anførte grunde til indsigelsen.

Patent- og brugsmodelskrifter samt dateret salgsmateriale er eksempler på materiale, som vi tager hensyn til. Vi ser normalt bort fra udateret materiale, medmindre dette er understøttet af anden dokumentation.

Principielt tillægger vi ikke særlige erklæringer mv. fra en part betydning. Til denne type materiale henregnes typisk tro-og-love-erklæringer samt erklæringer og lignende udtalelser om et produkts egenskab eller et hændelsesforløb.

Ligeledes tillægges en mosaik af forskelligt materiale ikke betydning, medmindre sammenhængen utvetydigt fremgår af materialet. Tilsvarende tillægges samlinger af materiale kun betydning, såfremt der konkret henvises til relevant materiale heri.

 Opdateret: 29. januar 2015