Krav til en indsigelse

En indsigelse skal fremsættes senest 9 måneder fra den dag, da patentmeddelelsen blev offentliggjort, jf. PL § 21, stk. 1. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Hvis en indsigelse bliver fremsat for sent, vil Patent- og Varemærkestyrelsen afvise den. Der er i en sådan situation mulighed for alternativt at indgive en begæring om administrativ omprøvning af patentet i henhold til PL § 53 b.

Hvis der fremsættes protest mod et ansøgt patent under behandlingen af ansøgningen, behandles dette som en indvending.

  • En indsigelse skal fremsættes skriftligt og indeholde:
  • Indsigerens navn eller firmanavn og postadresse.
  • Registreringsnummeret på det patent, der fremsættes indsigelse imod, samt patenthaverens navn eller firmanavn og opfindelsens titel.
  • De nærmere grunde, som indsigelsen støttes på, jf. PL § 21, stk. 2, samt en udtømmende dokumentation, der støtter de anførte grunde. Som udgangspunkt skal alt materiale indsendes i forbindelse med indsigelsen. 
  • Hvis indsigeren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

Om mundtlig protest mod et meddelt patent, læs her.

Hvis begrundelsen for indsigelsen er ufuldstændig, eller hvis indsigelsen i øvrigt er mangelfuld, giver vi indsiger en frist på 1 måned til at afhjælpe dette. Hvis indsigelsen ikke bliver berigtiget rettidigt, bliver indsigelsen afvist, jf. BEK § 49, stk. 2.

Hvis der ikke er indkommet en begrundelse overhovedet inden for indsigelsesfristen på 9 måneder, vil vi afvise indsigelsen, jf. BEK § 49, stk. 2.

Der skal endvidere betales et indsigelsesgebyr. Hvis indsigelsesgebyret ikke bliver betalt inden for indsigelsesfristen på 9 måneder, bliver indsigelsen afvist, jf. BEK § 49, stk. 1.

Indsigelsesgebyret fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste. Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Afviser vi indsigelsen og indsigelsesgebyret er betalt, tilbagebetaler vi dette.

Vær opmærksom på, at selvom indsiger får medhold i indsigelsen, bliver indsigelsesgebyret ikke tilbagebetalt.

 Opdateret: 28. april 2020