Viskositetsangivelser for polymer

Viskositeten for en polymer angives normalt ved hjælp af målinger af viskositeten af opløsninger af polymeren. Viskositetsegenskaberne skal være entydigt angivet, og der skal anvendes betegnelser og måleenheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system under anvendelse af SI-enheder, jf. BEK § 16, stk. 3.

Entydige angivelser

Hvis viskositetsegenskaberne skal være entydigt angivet, må i det mindste disse tre betingelser være opfyldt:

  • den anvendte viskositetsbetegnelse (f.eks. viskositetsbrøk, viskositetstal og grænseviskositetstal) er defineret,
  • viskositetsangivelserne er forsynet med enhed (medmindre størrelsen er dimensionsløs), og
  • det er angivet, hvilke betingelser målingen af viskositeten er sket ved, dvs. 1) hvilken temperatur, 2) hvilket opløsningsmiddel, og 3) hvilken koncentration, der er anvendt. Angivelse af koncentrationen er dog unødvendig, når der er tale om grænseviskositetstal 

Er der tale om et antal viskositetsangivelser, der er målt på samme måde, f.eks. i en række eksempler i patentbeskrivelsen, er det kun nødvendigt at definere viskositetsbetegnelsen og at angive målebetingelserne (temperatur, opløsningsmiddel og koncentration) én gang. Derimod angives enheden altid, medmindre angivelsen er dimensionsløs.

Valg af betegnelser og enheder

Der bør anvendes de viskositetsbetegnelser, der er defineret, og de symboler, der er nævnt i det efterfølgende skema. Skemaet er baseret på regler, der er foreslået af IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, jf. journal of Polymer Science VIII (1952) nr. 3, side 269-270).

I skemaet er foruden definition (eller symbol) for de sædvanligt anvendte viskositetsbetegnelser anført dimension, enhed og - hvis relevant - ældre betegnelser og evt. engelske/tyske betegnelser.

Der anvendes følgende forkortelser i skemaet:

                      m = masse, målt i gram

                       l = længde, målt i cm

                       t = tid, målt i sekunder

                       c = koncentration

Koncentrationen c udtrykkes i gram polymer pr. deciliter opløsning. Hvis viskositeten angives ved et viskositetstal, dvs. c-1, bliver enheden derfor deciliter pr. gram.

Eksempler

Polymerens viskositetsegenskaber kan være angivet på følgende måde:

Eksempel 1

Polymeren har en viskositetsbrøk h / h 0 på n1 målt ved 125 °C og koncentrationen 2 g polymer/dl opløsning i tetrahydronaphtalen.

Eksempel 2

Polymeren har en specifik viskositetsbrøk (h - h 0) / h 0 på n2 målt ved 125 °C og koncentrationen 2 g polymer/dl i tetrahydronaphthalen.

Eksempel 3

Polymeren har et viskositetstal (h - h 0) / (h 0 x c) på n3 dl /g målt ved 125 °C og koncentrationen 2 g polymer/dl opløsning i tetrahydronaphthalen.

Eksempel 4

Polymeren har et logaritmisk viskositetstal (ln ( h / h 0))/c på n4 del / g målt ved 125 °C og koncen-trationen 2 g polymer/dl opløsning i tetrahydronaphthalen.

Eksempel 5

Polymeren har et grænseviskositetstal [ h ] på n5 dl/g målt ved 125 °C i tetrahydronaphtalen.Opdateret: 27. juli 2023