Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering

Når ansøger indleverer ændrede bilag, undersøger sagsbehandleren altid, om de foretagne ændringer er tilladelige i henhold til PL § 13.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har patenterbarhedsvurderet ændrede krav, der er indleveret, som svar på styrelsens første behandling, undersøger sagsbehandleren tillige om følgende betingelser er opfyldt:

 • (i) Når styrelsen har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarheds-vurderingen af de ændrede krav, skal herefter indleverede ændrede krav angive en opfindelse, som ligger inden for omfanget af den patenterbarhedsvurderede opfindelse,
 • (ii) Når styrelsen ikke har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarheds-vurderingen af de ændrede krav, skal herefter indleverede ændrede krav angive en opfindelse, der ligger inden for omfanget af det som i givet fald er vurderet til at være patenterbart eller af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang, med mindre opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering.

I tilfælde (i) må der altså uanset udfaldet af patenterbarhedsvurderingen optages patentkrav, som ligger inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede.

I tilfælde (ii) må der altså kun i visse tilfælde optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der ligger udenfor omfanget af det, som ved en efterfølgende behandling er vurderet til at være patenterbart.

Under visse tilfælde forstås følgende:

 • De behandlede krav indeholder ikke noget patenterbart: her må ændrede krav kun angive en opfindelse, som ligger indenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (normalt det behandlede krav med mindst omfang).
 • De behandlede krav indeholder noget patenterbart: ændrede krav, som angår en opfindelse, som ligger udenfor omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart, kan optages, hvis opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering (se især eksempel 2).

Opfylder de ændrede krav betingelserne (i)-(ii), og angiver kravene en opfindelse, der endnu ikke er blevet nyhedsundersøgt, f.eks. fordi den vedrører en detalje fra beskrivelsen, supplerer sagsbehandleren nyhedsundersøgelsen med en yderligere nyhedsundersøgelse.

Hvis de ændrede krav ikke opfylder betingelserne, underretter sagsbehandleren ansøger herom og informerer om, at ansøger kan søge beskyttelse for indholdet af de ændrede krav i form af en afdelt ansøgning i henhold til BEK § 28, i det omfang deres indhold kan udledes af basisdokumenterne. 

Følgende eksempler viser, hvordan dette håndteres i praksis.

Eksempel, hvor styrelsen i forbindelse med patenterbarhedsvurderingen af de ændrede krav har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (i)):

Eksempel 1

Et ændret kravsæt indeholder fire selvstændige krav af samme kategori, som beskriver fire opfindelser ved de tekniske træk A, B, C og D på følgende måde:

 • Krav 1: A
 • Krav 2: A+B
 • Krav 3: A+B+C
 • Krav 4: A+B+D

Derudover indeholder den oprindelige beskrivelse yderligere det tekniske træk E.

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt foretager sagsbehandleren en yderligere nyhedsundersøgelse og afviser patenterbarheden af krav 1 på baggrund af yderligere fremdragen kendt teknik. Krav 2-4 findes patenterbare. Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og ændrer kravsættet på følgende måde:

 • Krav 1*: E
 • Krav 2*: E+B
 • Krav 3*: E+B+C
 • Krav 4*: E+B+D

Krav 1*-4* ligger udenfor omfanget af de patenterbarhedsvurderede ændrede krav 1-4. Optagelsen af krav 1*-4* i ansøgningen opfylder derfor ikke betingelse (i) kan dermed ikke accepteres. Dette meddeleles ansøger i et nyt behandlingsbrev.

Ansøgeren svarer på vores nye behandlingsbrev og ændrer kravsættet til:

 • Krav 1^: A+E
 • Krav 2^: A+E+B
 • Krav 3^: A+E+C
 • Krav 4^: A+E+E

Dette kravsæt opfylder betingelse (i). Optagelsen af krav 1^-4^ i ansøgningen kan derfor accepteres.

Da det tekniske træk E kun fremgik af beskrivelsen, vil sagsbehandleren vurdere om kombinationen A+E er dækket af nyhedsundersøgelsen og den foretagne yderligere nyhedsundersøgelse. I modsat fald laver sagsbehandleren endnu en yderligere nyhedsundersøgelse.

 

Eksempler, hvor styrelsen i forbindelse med patenterbarhedsvurderingen af de ændrede krav ikke har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (ii)):

Eksempel 2

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de forgående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som dæktryksmåler

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt afviser sagsbehandleren patenterbarheden af krav 1-3. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentets beskrivelse:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof og en dæktryksmåler
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de forgående krav, som har kombinationslås

Det ændrede krav 1 ligger udenfor omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4, læst som krav 1+2+3+4), da kravet ikke indeholder trækkene fra de tidligere krav 2 og 3. Patenterbarheden af det ændrede krav 1 kan dog udledes af patenterbarheds-vurderingen af det tidligere krav 4, da dæktryksmålerens funktion på den ansøgte cykel ikke påvirkes af trækkene i de tidligere krav 2 og 3.  

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 3

Et ændret kravsæt indeholder to selvstændige krav af samme kategori, som beskriver to opfindelser, defineret ved de tekniske træk A, B og C (trækkene er forskellige) på følgende måde:

 • Krav 1: A+B
 • Krav 2: A+C

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt viser det sig, at det tekniske træk A + noget er kendt og dermed ikke patenterbart. Opfindelserne i krav 1 og 2 har således ikke et særligt fælles træk og er derfor uafhængige. Sagsbehandleren patenterbarhedsvurderer efter aftale med ansøger opfindelsen i krav 1 og vurderer i sit behandlingsbrev, at den ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og retter sit kravsæt mod opfindelsen i det tidligere krav 2. Denne opfindelse ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (oprindeligt krav 1). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i det oprindelige krav 2 kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter trækket C.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 4

Et ændret kravsæt indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori.

 • Krav 1: En metode til fremstilling af en kemisk forbindelse X.
 • Krav 2: Forbindelsen X
 • Krav 3: Anvendelse af X som insekticid.

Det fælles identiske tekniske træk udgøres af forbindelsen X. En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed viser, at forbindelsen X er kendt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem opfindelserne i de tre krav. Sagsbehandleren behandler efter aftale med ansøger opfindelsen i krav 1 og vurderer, at den ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og retter sit kravsæt mod opfindelsen i det tidligere krav 3. Denne opfindelse ligger udenfor omfanget af det patenterbarheds-vurderede med mindst omfang (tidligere krav 1). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i det tidligere krav 3 kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter en insekticid virkning for forbindelsen X.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 5

Et ændret kravsæt indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Maling, som indeholder A.
 • Krav 2: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder D.
 • Krav 5: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-4.
 • Krav 6: Fremgangsmåde ifølge krav 5, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 4.
 • Krav 7: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-4 som rustbeskytter.

Det fælles tekniske træk for opfindelserne i de selvstændige krav 1, 5 og 7 er en maling, som indeholder A. En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed viser, at en maling med denne sammensætning er kendt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Ansøgningen beskriver følgende uafhængige opfindelser: (1) Malingen i krav 1-4, (2) Fremgangsmåden i krav 5-6 og (3) Anvendelsen i krav 7.

Det viser sig ikke at være praktisk muligt for sagsbehandleren at få en hurtigt afklaring med ansøger om hvilken af opfindelserne, der skal behandles. Sagsbehandleren behandler derfor den først angivne opfindelse - dvs. opfindelse (1) . Dokumentet, som viste, at det fælles tekniske træk og dermed malingen i krav 1 var kendt, viser også, at malingen i krav 2 og 3 er kendt. Sagsbehandleren vurderer, at malingen i krav 4 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4) er patenterbar.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Maling, som indeholder A og D.
 • Krav 2*: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3*: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4*: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-3.
 • Krav 5*: Fremgangsmåde ifølge krav 4, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 3.
 • Krav 6*: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-3 som rustbeskytter.

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af opfindelsen i krav 1* kan dog udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse af oprindeligt krav 4 i relation til vurdering af væsentlig adskillelse har været søgt efter en maling indeholdende A og D uden skelen til komponenterne B og C, da disse ingen indflydelse har på virkningen af komponent D.

Krav 1*-3* i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Opfindelserne i krav 4* og 6* ligger også udenfor omfanget af det, som ved den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af opfindelserne i krav 4* og 6* kan dog udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering. Når patenterbarheden af opfindelsen i krav 1*, som forklaret ovenfor, kan udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering, gælder det samme implicit for opfindelserne i krav 4* og 6*. Når en maling indeholdende komponenterne A og D er patenterbar, vil en særlig fremstilling og anvendelse af den også være patenterbar.

Krav 4*og 6* og dermed krav 5* i det ændrede kravsæt opfylder derfor også betingelserne.

Eksempel 6   

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændigt krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af A, B eller C.

En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed afslører et dokument, som viser en cykel med en bagagebærer, hvor bagagebæreren er fastgjort ved D. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre alternativer A, B og C.

Sagsbehandleren behandler efter aftale med ansøger opfindelsen ifølge alternativ A og vurderer, at opfindelsen ikke adskiller sig væsentlig fra kendt teknik.   

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af C.

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 1 - alternativ A). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter en cykel med en bagagebærer, hvor bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af C.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 7

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændigt krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Et bord med bordplade og ét ben.
 • Krav 2: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas
 • Krav 3: Et bord ifølge krav 1 eller 2, hvor bordpladen er coatet med et smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning med stoffet X

Ansøger fortæller, at en belægning af stoffet X, som er 0,1 mm tyk har vist sig at være særlig velegnet til coatning af glasplader for opnåelse af en smudsafvisende virkning. Ansøger fortæller endvidere, at det er kendt at coate gipsplader med en 0,1 mm belægning af stoffet X, uden at der opnås nogen smudsafvisende virkning.

Ved patenterbarhedsvurderingen afviser sagsbehandleren umiddelbart krav 1 og 2 pga. manglende nyhed. Sagsbehandleren vurderer, at krav 3 er patenterbart (læst som krav 1 + 2 + 3).

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Et bord med bordplade og ét ben, hvor bordpladen er coatet med et smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning med stoffet X
 • Krav 2*: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 3, læst som krav 1+2+3). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af tidligere krav 3, har sagsbehandleren ikke søgt generelt efter coatninger med stoffet X, men kun efter coatninger i forbindelse med glas, da sagsbehandleren af enhedsgrunde har læst krav 3 ifølge krav 1 og 2 som krav 1+2+3 og dermed har defineret en fagmand, som arbejder med smudsafvisende belægninger på glas.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne. Krav 2* i det ændrede kravsæt svarer til tidligere krav 3 og opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 8

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Lægemiddel med indhold af A
 • Krav 2: Lægemiddel ifølge krav 1 med indhold af B
 • Krav 3: Lægemiddel ifølge krav 1 eller 2 med indhold af C
 • Krav 4: Lægemiddel ifølge ethvert af kravene 1-3 med indhold af D

Ansøger fortæller, at komponenterne A-D alle har nyttig virkning mod hovedpine. I et eksempel i ansøgningens specielle del viser ansøger, at et lægemiddel med indhold af både A, B, C og D giver en samlet virkning mod hovedpine, der er større end den additive virkning af komponenterne. Ansøger forklarer, at dette skyldes, at komponent D udover at udøve sin egen virkning mod hovedpine har en virkningsforøgende indflydelse på komponent B og C.

Ved behandlingen af kravsættet benytter sagsbehandleren et dokument, der beskriver et lægemiddel mod hovedpine, der indeholder komponenterne A, B og C. Patenterbarheden af krav 1-3 afvises derfor pga. manglende nyhed. Sagsbehandleren vurderer, at opfindelsen i krav 4 er patenterbar (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4).

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Lægemiddel med indhold af A og D
 • Krav 2*: Lægemiddel ifølge krav 1 med indhold af B
 • Krav 3*: Lægemiddel ifølge krav 1 eller 2 med indhold af C

Opfindelsen i krav 1* og 2* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* og 2* kan ikke udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af tidligere krav 4 har sagsbehandleren set efter dokumenter, der beskriver komponent D's indflydelse på virkningen af komponent B og C, og har benyttet et dokument, som beskriver komponent D med virkning mod hovedpine. Komponent D's eventuelle indflydelse på virkningen af andre midler med virkning mod hovedpine har ikke været søgt, da sagsbehandleren via sit kendskab til teknikområdet ved, at man i givet fald ikke heraf kan konkludere, at komponent D også vil have indflydelse på virkningen af komponent B og C.

Krav 1* og 2* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne. Det samme gælder for krav 3*, når det læses ifølge krav 1*. Læses krav 3* ifølge krav 2*, svarer krav 3* til tidligere krav 4 og opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 9

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Ventilationsanlæg
 • Krav 2: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler
 • Krav 4: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-3, der omfatter en fugtighedsmåler
 • Krav 5: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-4, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 6: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-5, der omfatter en tørstofmåler
 • Krav 7: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-6, der omfatter en salmonellamåler

Ved behandlingen af kravsættet benytter sagsbehandleren et dokument, der beskriver et ventilationsanlæg som defineret i krav 1, og afviser derfor patenterbarheden af krav 1 pga. manglende nyhed. Ved behandlingen af krav 2-5 defineres fagmanden som en, der arbejder med ventilation i hønsehuse, og sagsbehandleren benytter materiale, der anfægter kravet om væsentligt adskillelse fra kendt teknik for indholdet af krav 2-4. Sagsbehandleren vurderer, at indholdet af krav 5 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4 + 5) og dermed indholdet af de tilknyttede krav 6-7 er patenterbart.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Ventilationsanlæg, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 2*: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler
 • Krav 4*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-3, der omfatter en fugtighedsmåler
 • Krav 5*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-4, der omfatter en tørstofmåler
 • Krav 6*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-5, der omfatter en salmonellamåler

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 5 læst som krav 1+2+3+4+5). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den først tidligere patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af oprindeligt krav 5 har sagsbehandleren søgt efter kendt teknik med relevans for vurderingen af væsentlig adskillelse inden for teknikområdet "ventilation i hønsehuse". En sådan nyhedsundersøgelse er ikke tilstrækkelig til at kunne vurdere patenterbarhed for krav 1* i det ændrede kravsæt, da teknikområdet for dette krav ikke er begrænset til ventilation i hønsehuse.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Samme forhold vil gøre sig gældende, hvis ansøger kommer tilbage med et ændret krav 1*, der er udformet på basis af oprindelig krav 1 og 6 eller oprindelig krav 1 og 7, da den anerkendte patenterbarhed af oprindelig krav 6 og 7 er vurderet på baggrund af indholdet af oprindeligt krav 2-5.

Eksempel 10

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Ventilationsanlæg
 • Krav 2: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler

Ved den yderligere nyhedsundersøgelse, som udføres i forbindelse med den efterfølgende behandling, finder sagsbehandleren et ventilationsanlæg som defineret i krav 1 og afviser derfor patenterbarheden af krav 1 pga. manglende nyhed. Ved behandlingen af krav 2 og 3 defineres fagmanden som en, der arbejder med ventilation i hønsehuse. Ved den yderligere nyhedsundersøgelse finder sagsbehandleren materiale, der anfægter kravet om væsentlig adskillelse fra kendt teknik for indholdet af krav 2 og 3.

Ansøger svarer på vores første behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Ventilationsanlæg, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 2*: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler

Sagsbehandler gennemgår basisdokumentets beskrivelse og finder deri basis for det ændrede krav 1*.

Opfindelsen i krav 1* ligger dog udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 3 læst som krav 1+2+3). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da sagsbehandleren ikke har søgt efter en ammoniakmåler ved den foretagne yderligere nyhedsundersøgelse. 

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Det meddeler sagsbehandleren ansøger i et nyt behandlingsbrev.

Ansøger svarer på det nye behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1**: Ventilationsanlæg, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse og omfatter en temperaturmåler og en ammoniakmåler.

Opfindelsen i krav 1** ligger inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 3).

Krav 1** i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Sagsbehandleren supplerer den tidligere udførte nyhedsundersøgelse for at kunne vurdere patenterbarheden af krav 1**.Opdateret: 15. oktober 2019