Ændringer i kravsættet efter nyhedsundersøgelsen

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget sin nyhedsundersøgelse, må der ikke i samme patentansøgning optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der er uafhængig af de opfindelser, der er angivet i tidligere indleverede krav, jf. BEK § 28, stk. 2.

Nyhedsundersøgelsen gennemføres som udgangspunkt uden skelen til eventuel konstateret manglende opfinderisk enhed. Kun i helt klare tilfælde, hvor manglende opfinderisk enhed i ansøgningen er umiddelbar for enhver inden nyhedsundersøgelsens påbegyndelse, har den manglende opfinderiske enhed betydning for nyhedsundersøgelsens omfang, se Behandling af opfinderisk enhed.

Ansøger kan på basis af ansøgningens oprindelige bilag frit udforme og optage nye patentkrav i ansøgningen ved besvarelsen af den behandling, der omfatter nyhedsundersøgelsen. De nye krav skal blot angive en opfindelse, der ligger indenfor omfanget af de nyhedsundersøgte krav.

Der findes dog en undtagelse til ovenstående, se nærmere i artiklen Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer.

Hvis ændrede krav ikke opfylder ovennævnte betingelser, underretter sagsbehandleren ansøger herom og informerer om, at ansøger kan søge beskyttelse for indholdet af de ændrede krav i form af en afdelt ansøgning i henhold til BEK § 28, i det omfang deres indhold kan udledes af basisdokumenterne.

I følgende eksempel illustreres, hvordan ovennævnte betingelser håndteres i praksis.

Eksempel 1

Ansøgningen indeholder fem selvstændige krav af samme kategori, som beskriver fem opfindelser ved de tekniske træk A, B, C og D på følgende måde:

 • Krav 1: A
 • Krav 2: A+B
 • Krav 3: A+C
 • Krav 4: A+B+C
 • Krav 5: A+B+D

Derudover indeholder beskrivelsen yderligere det tekniske træk E.

Ved nyhedsundersøgelsen finder sagsbehandleren dokumenter, der beskriver det tekniske træk A, og krav 1 er dermed ikke patenterbart. Ansøger svarer på vores behandlingsrapport og ændrer kravsættet på følgende måde:

 • Krav 1*: E
 • Krav 2*: E+B
 • Krav 3*: E+C
 • Krav 4*: E+B+C
 • Krav 5*: E+B+D

Krav 1* har ingen tekniske træk til fælles med krav 1-5 og er derfor uafhængigt af alle de oprindelige krav 1-5. Krav 1* opfylder dermed ikke betingelsen i BEK § 28, stk. 2, og optagelsen af kravet i ansøgningen kan af den grund ikke accepteres. Dette meddelelses ansøger i et 2. behandlingsbrev.

Krav 2*-5* kan være samhørige med mindst ét af de oprindelige krav 2-5 beroende på patenterbarheden af opfindelserne: B+noget, C+noget og/eller D+noget. Krav 2*-5* ligger dog udenfor omfanget af de oprindeligt nyhedsundersøgte krav 1-5. Optagelsen af krav 2*-5* i ansøgningen kan derfor heller ikke accepteres. Dette meddeleles også til ansøger i 2. behandlingsbrevet.

Ansøgeren svarer på vores 2. behandling og ændrer kravsættet til:

 • Krav 1^: A+E
 • Krav 2^: A+E+B
 • Krav 3^: A+E+C
 • Krav 4^: A+E+D

Dette kravsæt opfylder betingelserne i BEK § 28, stk. 2, og de ansøgte opfindelser ligger indenfor omfanget af de nyhedsundersøgte krav. Optagelsen af krav 1^-4^ i ansøgningen kan derfor accepteres.

Da det tekniske træk E kun fremgik af beskrivelsen, vil sagsbehandleren vurdere om kombinationen A+E er dækket af nyhedsundersøgelsen. I modsat fald laver sagsbehandleren en yderligere nyhedsundersøgelse.Opdateret: 11. januar 2021