Fysiske enheder

Som hovedregel skal tekniske termer, betegnelser og symboler, der er almindeligt accepterede inden for det pågældende område, anvendes, jf. BEK § 16, stk. 3.

Relevante enheder skal angives, hvis kvantitative faktorer anvendes ved beskrivelsen af et materiales egenskaber. Hvis dette gøres ved henvisning til en offentliggjort standard (f.eks. en standard for sigte-størrelser) ved hjælp af forkortelser, skal standarden identificeres tilstrækkeligt tydeligt i beskrivelsen.

Fysiske værdier skal angives i de enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system under anvendelse af SI-enheder og de andre enheder angivet i SI-bekendtgørelsen - Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (BEK nr 618 af 13/05/2020).

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/866

Værdier, der ikke kan angives ved hjælp af disse enheder, skal udtrykkes i enheder, der er anerkendt i international praksis.

Værdier udtrykt ved inch/pound-systemet opfylder almindeligvis ikke kriteriet "anerkendt i international praksis".

I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler benyttes, som det fremgår af BEK § 16, stk. 3.

I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekylformler benyttes.

Endvidere henvises til afsnittet angående viskositetsangivelser for polymer.Opdateret: 6. februar 2023