BEK § 36

§ 36. Indgives der under behandlingen af en patentansøgning oplysninger af betydning for bedømmelsen af ansøgningen, underrettes ansøgeren herom. Den, som har indgivet sådanne oplysninger, informeres i givet fald om adgangen til at nedlægge indsigelse, når patent måtte blive meddelt.

Opdateret: 3. januar 2022