BEK § 37

§ 37. Ønsker ansøgeren foretaget den nyhedsundersøgelse, som er nævnt i patentlovens § 9, skal ansøgeren inden for 3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag, eller fra den dag, ansøgningen anses for indleveret, indgive begæring herom og betale det gebyr, som er fastsat af den nyhedsundersøgende myndighed samt gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren, at nyhedsundersøgelsen skal udføres af en bestemt af flere mulige internationale myndigheder, skal dette angives i begæringen.

Stk. 3. Er patentansøgningen ikke affattet på et sprog, som accepteres af den nyhedsundersøgende myndighed, skal begæringen være ledsaget af en oversættelse af ansøgningen til et sprog, som accepteres af den nyhedsundersøgende myndighed. Hvis Nordisk Patent Institut er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til dansk, engelsk, islandsk, norsk eller svensk. Hvis den svenske patentmyndighed er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til dansk, svensk eller engelsk, og hvis Den Europæiske Patentmyndighed er angivet i begæringen, skal ansøgningen oversættes til engelsk, fransk eller tysk.

Stk. 4. Opfylder patentansøgningen og den foreskrevne oversættelse ved udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, ikke de formkrav, som gælder for internationale ansøgninger, anses begæringen om nyhedsundersøgelse i henhold til patentlovens § 9 for tilbagetaget.

Opdateret: 3. januar 2022