BEK § 38

§ 38. Har ansøgeren søgt patent på samme opfindelse uden for Danmark, kan Patent- og Varemærkestyrelsen med den begrænsning, som angives i patentlovens § 69, stk. 3, 2. pkt., forlange, at ansøger giver oplysning om, hvad vedkommende patentinstitution har oplyst om opfindelsens nyhed eller patenterbarhed i øvrigt.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøger giver oplysning om, ved hvilke patentinstitutioner ansøger har søgt om patent på opfindelsen, samt at ansøger indleverer kopi af skriftvekslingen med vedkommende patentinstitutioner om opfindelsens nyhed eller patenterbarhed i øvrigt. Hvis ansøgeren ikke har modtaget en sådan skriftveksling, skal ansøgeren afgive erklæring herom.

Stk. 3. I tilfælde hvor ansøger har søgt om patent i Danmark og efterfølgende søger patent på samme opfindelse uden for Danmark, kan Patent- og Varemærkestyrelsen på begæring af vedkommende patentinstitution give denne oplysning om behandlingen af patentansøgningen, herunder oplysning om opfindelsens nyhed eller patenterbarhed i øvrigt.

Opdateret: 3. januar 2022