Kap. 12 - Patentregistret

Kapitel 12

Patentregistret

§ 44. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over de patenter, der er ansøgt og meddelt her i landet, samt over europæiske patentansøgninger i henhold til patentlovens § 83 og europæiske patenter med gyldighed her i landet.

§ 45. I patentregistret angives for ansøgte patenter samt patenter meddelt her i landet følgende oplysninger:

1) Ansøgningens nummer og patentets registreringsnummer, hvis patentet er meddelt.

2) Datoen for patentmeddelelsen, hvis patentet er meddelt.

3) Patentets klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem.

4) Ansøgerens eller patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse.

5) Hvis ansøgeren eller patenthaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

6) Opfinderens navn og postadresse.

7) Opfindelsens titel.

8) Ansøgningens indleveringsdag:

a) Dansk patentansøgning: Ansøgningens indleveringsdag, samt hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen.

b) International patentansøgning: Den internationale indleveringsdag, og den dag, hvor ansøgningen blev videreført efter patentlovens § 31, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret efter patentlovens § 38, stk. 3, samt den internationale ansøgnings nummer.

c) Konverteret europæisk patentansøgning: Den europæiske patentansøgnings nummer og dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, hvor den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning.

9) Oplysning om den prioritetsbegrundende ansøgnings indlevereringssted, indleveringsdag og nummer, hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6.

10) Stamansøgningens nummer, hvis patentet er ansøgt eller meddelt på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet ved deling eller udskillelse.

11) Hvis der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger: Oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre.

12) Hvis der på grundlag af patentansøgningen efter brugsmodellovens § 12 er fremkommet en brugsmodelansøgning: Oplysning herom og om brugsmodelansøgningens nummer.

13) Hvis patentet omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale: Oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve.

14) Den dag, hvor ansøgningens akter er almindeligt tilgængelige.

15) Den dag, da patentets meddelelse blev bekendtgjort i henhold til patentlovens § 20.

§ 46. I patentregistret angives følgende oplysninger for europæiske patentansøgninger i henhold til patentlovens § 83 og europæiske patenter med gyldighed i Danmark i henhold til patentlovens § 77:

1) oplysninger i henhold til § 42, nr. 1, 3-7, 9, 11 og 13-14,

2) den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen, hvis patentet er meddelt,

3) den dag, hvor tekst og gebyr efter patentlovens § 77, stk. 1 og 2, er indkommet, samt den dag, bekendtgørelse herom har fundet sted, og

4) indleveringsdagen for den europæiske patentansøgning, samt hvis ansøgningen er en europæisk afdelt ansøgning, datoen for indlevering af den afdelte ansøgning.

Stk. 2. Har den Europæiske Patentmyndighed bekendtgjort sin beslutning om, at et europæisk patent, som omfatter Danmark, skal opretholdes i ændret affattelse, noteres datoen for denne bekendtgørelse i registret. Indleverer patenthaver ikke en rettet tekst eller oversættelse og gebyrbetaling i henhold til patentlovens § 77, stk. 1, noteres dette i registret.

Stk. 3. Har Den Europæiske Patentmyndighed begrænset eller ophævet et europæisk patent, som omfatter Danmark, noteres dette i registret.

Stk. 4. Indleverer patenthaver en rettet tekst og betaler gebyr efter patentlovens § 86, stk. 1, noteres det i registret, hvornår dette er sket, samt hvornår rettelsen er bekendtgjort.

Øvrige noteringer i patentregisteret

§ 47. I patentregistret noteres endvidere følgende:

1) meddelelse om sagsanlæg i henhold til patentlovens § 63,

2) meddelelse om modtagelse af dom i henhold til patentlovens § 65,

3) meddelelse om overdragelse, licens, pant, udlæg, konkurs eller tvangslicens i medfør af patentlovens § 44, og

4) det tidspunkt fra hvilket patentet er bortfaldet efter patentlovens § 51.

Opdateret: 25. januar 2013