BEK § 45

§ 45. I patentregistret angives for ansøgte patenter samt patenter meddelt her i landet følgende oplysninger:

1) Ansøgningens nummer og patentets registreringsnummer, hvis patentet er meddelt.

2) Datoen for patentmeddelelsen, hvis patentet er meddelt.

3) Patentets klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem.

4) Ansøgerens eller patenthaverens navn eller firmanavn og postadresse.

5) Hvis ansøgeren eller patenthaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

6) Opfinderens navn og postadresse.

7) Opfindelsens titel.

8) Ansøgningens indleveringsdag:

a) Dansk patentansøgning: Ansøgningens indleveringsdag, samt hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen.

b) International patentansøgning: Den internationale indleveringsdag, og den dag, hvor ansøgningen blev videreført efter patentlovens § 31, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret efter patentlovens § 38, stk. 3, samt den internationale ansøgnings nummer.

c) Konverteret europæisk patentansøgning: Den europæiske patentansøgnings nummer og dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, hvor den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning.

9) Oplysning om den prioritetsbegrundende ansøgnings indlevereringssted, indleveringsdag og nummer, hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6.

10) Stamansøgningens nummer, hvis patentet er ansøgt eller meddelt på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet ved deling eller udskillelse.

11) Hvis der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger: Oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre.

12) Hvis der på grundlag af patentansøgningen efter brugsmodellovens § 12 er fremkommet en brugsmodelansøgning: Oplysning herom og om brugsmodelansøgningens nummer.

13) Hvis patentet omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale: Oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve.

14) Den dag, hvor ansøgningens akter er almindeligt tilgængelige.

15) Den dag, da patentets meddelelse blev bekendtgjort i henhold til patentlovens § 20.

Opdateret: 25. januar 2013