BEK § 46

§ 46. I patentregistret angives følgende oplysninger for europæiske patentansøgninger i henhold til patentlovens § 83 og europæiske patenter med gyldighed i Danmark i henhold til patentlovens § 77:

1) oplysninger i henhold til § 42, nr. 1, 3-7, 9, 11 og 13-14,

2) den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen, hvis patentet er meddelt,

3) den dag, hvor tekst og gebyr efter patentlovens § 77, stk. 1 og 2, er indkommet, samt den dag, bekendtgørelse herom har fundet sted, og

4) indleveringsdagen for den europæiske patentansøgning, samt hvis ansøgningen er en europæisk afdelt ansøgning, datoen for indlevering af den afdelte ansøgning.

Stk. 2. Har den Europæiske Patentmyndighed bekendtgjort sin beslutning om, at et europæisk patent, som omfatter Danmark, skal opretholdes i ændret affattelse, noteres datoen for denne bekendtgørelse i registret. Indleverer patenthaver ikke en rettet tekst eller oversættelse og gebyrbetaling i henhold til patentlovens § 77, stk. 1, noteres dette i registret.

Stk. 3. Har Den Europæiske Patentmyndighed begrænset eller ophævet et europæisk patent, som omfatter Danmark, noteres dette i registret.

Stk. 4. Indleverer patenthaver en rettet tekst og betaler gebyr efter patentlovens § 86, stk. 1, noteres det i registret, hvornår dette er sket, samt hvornår rettelsen er bekendtgjort.

Opdateret: 25. januar 2013