Opfinderisk enhed mellem uselvstændige krav

Indvending på grund af manglende opfinderisk enhed kan som udgangspunkt ikke rejses med den begrundelse, at det fælles grundlag kun er angivet i det selvstændige krav, da disse træk automatisk også er indeholdt i de uselvstændige krav.

Dette gælder også, når det uselvstændige krav indeholder særlige træk, som i sig selv udgør en yderligere opfindelse. F.eks. hvis krav 1 angiver turbine rotor blade, der er udformet på en særlig må­de, mens krav 2 angiver "turbine rotor blade ifølge krav 1 og fremstillet af legering Z". Det generelle princip, der kæder det selvstændige krav sammen med det uselv­stæn­dige krav er "turbine rotor blade, der er udformet på en særlig måde". 

Hvis det selvstændige krav ikke er patenterbart, må det nøje over­vejes, om der er opfinderisk sammenhæng mellem de uselvstændige krav, der henviser til det selvstændige krav (se Behandling af opfinderisk enhed). Det kan forekomme, at de "særlige tekniske træk" i et af de uselvstændige krav ikke er tilstede på samme eller tilsvaren­de måde i et andet af de uselvstændige krav.

Eksempel 1:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden: 

På dansk                                        På engelsk

Krav 1 ... kendetegnet ved (kv.)...     Claim 1  ...characterised by...

Krav 2 ... ifølge krav 1 ...                  Claim 2 ... according to claim 1 ...

Krav 3 ... ifølge krav 2 ...                  Claim 3 ... according to claim 2 ...

Krav 4 ... ifølge krav 1 ...                  Claim 4 ... according to claim 1 ...

Krav 5 ... ifølge krav 4 ...                  Claim 5 ... according to claim 4 ...

Krav 6 ... ifølge krav 5 ...                  Claim 6 ... according to claim 5 ...

Der er et selvstændigt krav 1, to uselvstændige krav med direkte tilknytning til krav 1 (krav 2 og 4) og tre uselvstændige krav knyttet til krav 2 eller 4 (krav 3 og krav 5 og 6). 

Der er som udgangspunkt opfinderisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

I løbet af behandlingen finder sagsbehandleren ud af, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller væsentlig adskillelse. For at afgøre om der er opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 2 og 4, må sagsbehandleren vurdere de to kravs fælles tekniske træk (de samme eller tilsvarende træk).

a) Hvis der ikke er et fælles særligt teknisk træk (det samme eller tilsvarende) for opfindelserne i krav 2 og 4, er disse to opfindelser uafhængige. Kravsættet beskriver følgende uafhængige opfindelser: (1) Indholdet af krav 1-3 og (2) indholdet af krav 1 og 4-6.

b) Hvis der er et eller flere fælles særlige tekniske træk (det samme eller tilsvarende træk) for opfindelserne i krav 2 og 4, er der opfinderisk enhed mellem disse to opfindelser.

Eksempel 2:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: En cykel kendetegnet ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har en bagagebærer.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er patenterbart, har opfindelserne i krav 2 og krav 3 ikke noget fælles teknisk træk, der er patenterbart. Der er manglende enhed mellem disse opfindelser.

Eksempel 3:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: En cykel kendetegnet ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har et sejl udspændt mellem styrets to ender, og at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har et sejl udspændt mellem styrets to ender, og at den har en bagagebærer.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er patenterbart, er det fælles tekniske træk mellem opfindelserne i krav 2 og krav 3 sejlet udspændt mellem styrets ender. Hvis dette træk er patenterbart (og dermed et særligt teknisk træk), er der opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 2 og krav 3. Hvis det ikke er patenterbart, er der ikke opfinderisk enhed mellem opfindelserne i krav 2 og krav 3.

Eksempel 4:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

På dansk                                                                På engelsk

Krav 1... kendetegnet ved ...                                     ... characterised by ...

Krav 2... ifølge krav 1 ...                                           ... according to claim 1 ...

Krav 3... ifølge ethvert af de foregående krav ...           ... any preceding ...

Krav 4 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Krav 5 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Krav 6 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Der er et selvstændigt krav, nemlig krav 1, og 5 uselvstændige krav. De uselvstændige krav beskriver forskellige aspekter af opfindelsen i krav 1.

Der er som udgangspunkt opfinderisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

Det viser sig, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller væsentlig adskillelse.

Sagsbehandleren kontakter i forbindelse med en efterfølgende behandling ansøger i det omfang, det er praktisk muligt for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, der skal behandles. Er dette ikke muligt behandler sagsbehandleren opfindelsen i krav 2 og bevæger sig nedad i kravsættet. Hvis opfindelsen i krav 2 ikke er patenterbar, behandler sagsbehandleren videre opfindelsen i krav 3 osv. Sagsbehandleren fortsætter sådan ned gennem kravsættet. Hvis opfindelsen i et af kravene viser sig at være patenterbar, så kan dette krav i kombination med et eller flere af de foranstående krav danne basis for et nyt krav 1, i det omfang patenterbarheden af opfindelsen i det nye krav 1 kan udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering. De øvrige krav kan blive uselvstændige krav under det nye krav 1, hvis dette giver mening.

Krav 1-6 kan læses på i alt 32 forskellige måder. Hver af disse måder beskriver en opfindelse. I afhængighed af naturen af trækkene i krav 1-6 og deres patenterbarhed kan krav 1-6 reelt beskrive fra 1 til 32 uafhængige opfindelser. Uanset hvilket antal af uafhængige opfindelser, der i det konkrete tilfælde konstateres, er den først angivne af disse opfindelser altid den, der fremkommer ved at læse kravene i rækkefølge. Derfor behandler sagsbehandleren som udgangspunkt kun denne opfindelse, hvis det ikke er praktisk muligt at få ansøger til hurtigt at vælge hvilken opfindelse, der skal behandles. Sagsbehandleren skriver ikke om den manglende enhed, der eventuelt kan konstateres ved at læse kravene på de andre måder.

Sagsbehandleren kan vælge at udtale sig om patenterbarheden af en eller flere af de opfindelser, der er uafhængige af den behandlede opfindelse. Vælger sagsbehandleren at gøre det, skal ansøger gøres opmærksom på den manglende enhed mellem den først angivne opfindelse og de andre behandlede opfindelser i behandlingsbrevet. 

Hvis ansøger, i sit svar på vores behandlingsbrev, indleverer et kravsæt, som angiver en opfindelse, der ligger udenfor omfanget af det som i givet fald er vurderet til at være patenterbart eller af det patenterbarhedsvurderede krav med mindst omfang, skal sagsbehandleren afvise denne kombination, med mindre opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering.

Eksempel 5:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: Et bord med bordplade og ét ben.
 • Krav 2: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas.
 • Krav 3: Et bord ifølge krav 1 eller 2, hvor bordpladen er coatet med en smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning indeholdende stoffet X.

Ansøgeren angiver, at belægningen af stoffet X, som er 0,1 mm tyk, er særlig velegnet til coating af glasplader.

Det viser sig, at indholdet af krav 1 er kendt og dermed ikke patenterbart.

I forbindelse med en efterfølgende behandling vil sagsbehandleren umiddelbart afvise krav 1 pga. manglende nyhed. Sagsbehandleren vil herefter kontakte ansøger for om muligt at få en hurtigt afklaring af, hvilken opfindelse, ansøger ønsker behandlet. Ved en eventuelt behandling af krav 3 læst ifølge krav 2, vil sagsbehandleren ikke lede generelt efter coatninger, men kun efter coatninger i forbindelse med glas, da sagsbehandleren vil læse krav 3 ifølge krav 1 og 2 som krav 1+2+3. Finder sagsbehandleren krav 1+2+3 patenterbart kan et nyt krav 1 på basis af de oprindelige krav 1+2+3 accepteres.

Hvis ansøger kommer tilbage med et nyt krav 1 baseret på de oprindelige krav 1 og krav 3, vil sagsbehandleren afvise dette krav, da det ligger udenfor omfanget af krav 1+2+3, og dets patenterbarhed ikke kan udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering, da krav 3 er nyhedsundersøgt og patenterbarhedsvurderet under forudsætning af, at trækkene i både krav 1 og 2 er tilstede.  

Eksempel 6:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

 • Krav 1: En cykel kendetegnet ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 2 kendetegnet ved, at dynamoen drives af baghjulet
 • Krav 4: En cykel ifølge krav 1 kendetegnet ved, at den har en bagagebærer.
 • Krav 5: En cykel ifølge krav 4 kendetegnet ved, at bagagebæreren omfatter et fastholdelsesorgan.
 • Krav 6: En cykel ifølge krav 5 kendetegnet ved, at fastholdelsesorganet er en elastik.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er patenterbart, er der ikke noget patenterbart fælles teknisk træk mellem krav 2 og 4. Dermed er der manglende opfinderisk enhed mellem disse to krav. Sagsbehandleren kontakter ansøger for om muligt at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, som ansøger ønsker behandlet.

Hvis ansøger vælger opfindelsen ifølge krav 2, og indholdet af krav 2 er patenterbart, kan ansøger konstruere et nyt krav på baggrund af krav 1 og 2 og derved opnå patent. Ansøger kan optage de resterende krav som nye uselvstændige krav til det nye krav 1, hvis de udførelsesformer, der opstår ved disse kombinationer, kan udledes af basisdokumenterne. Det vil sige, at hvis ansøger på intet sted i ansøgningen har omtalt en cykel, der har to hjul, en sadel, et styr, en dynamolygte og en bagagebærer, kan ansøger ikke lade krav 4-6 være uselvstændige til det nye krav 1.

Eksempel 7:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

På dansk                                                                På engelsk

Krav 1... kendetegnet ved ...                                     ... characterised by ...

Krav 2 ... ifølge krav 1 ...                                          ... according to claim 1

Krav 3 ... ifølge krav 1 ...                                          ... according to claim 1

Krav 4 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Krav 5 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Krav 6 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          ... any preceding ...

Der er et selvstændigt krav, to uselvstændige krav med direkte tilknytning til krav 1 (krav 2 og 3) og tre uselvstændige krav (krav 4-6) til krav 1-3.

Der er som udgangspunkt opfinderisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

Viser det sig, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller opfindelseshøjde, må sagsbehandleren i forbindelse med en efterfølgende behandling vurdere, om der er enhed mellem opfindelserne i krav 2 og 3 ved at se på, om de to opfindelser har fælles særlige tekniske træk (de samme eller tilsvarende træk). Hvis det ikke er tilfældet, kontakter sagsbehandleren ansøger i det omfang, der er praktisk muligt, for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, ansøger ønsker behandlet. Er der ikke praktisk muligt at få en sådan hurtig afklaring, behandler sagsbehandleren den først angivne opfindelse - dvs. opfindelsen ifølge krav 2 og 4-6.Opdateret: 13. februar 2015