Begæring om omprøvning fra patenthaver

Patenthaver selv kan indgive begæring om omprøvning af sit patent. I praksis er der tale om, at patenthaver begærer sit patent begrænset på en nærmere angivet måde. Begæringen kan indgives med eller uden referencer til dokumentationsmateriale. Begæringen indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. En begæring kan indleveres og behandles på engelsk, jf. BEK § 103.

Når der fremsættes begæring om omprøvning, skal visse krav være opfyldt. Er disse krav opfyldt undersøger vi under behandling af patenthavers begæring, om ugyldighedsgrundene i PL § 52, stk. 1, er til hinder for at godkende den begærede begrænsning. Vi kan i visse tilfælde afholde mundtlig forhandling, inden der træffes afgørelse i sagen.

Hvis patentet er et grundpatent i forhold til et supplerende beskyttelsescertifikat, behandles sagen som angivet i BEK § 80.

En begæring om omprøvning kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse.

 Opdateret: 29. januar 2015