Begæring om omprøvning fra andre end patenthaver

Enhver har ret til at begære omprøvning af et patent. Der kræves ikke en retlig interesse i sagen. En begæring kan ikke indgives anonymt. Begæringen indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen.

En begæring om omprøvning kan alene begrundes med følgende, jf. PL § 53 c, stk. 1 og § 52, stk. 1:

  • Betingelserne i PL §§ 1-2 er ikke opfyldt.
  • Patentet angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den.
  • Patentet omfatter mere, end der fremgik af ansøgningen, da den blev indleveret. 
  • Omfanget af patentbeskyttelsen er blevet udvidet, efter at patentmyndigheden i henhold til § 19, stk. 1, har sendt meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles.

Eksempelvis vil en påstand om bedre ret til opfindelsen blive betragtet som en påstand om, at betingelsen i PL § 1, stk. 1, ikke er opfyldt, da §§ 17 og 18 ikke kan anvendes efter patentmeddelelsen. I praksis vil vi i en sådan sag henvise parterne til at anlægge sag ved domstolene.

Når der fremsættes begæring om omprøvning, skal visse krav være opfyldt.

Er disse krav opfyldt, starter vi under behandlingen af begæringen om omprøvning høringsproceduren, ved hvilken vi indhenter bidrag fra parterne til belysning af sagen.

Når vi vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst, træffer vi afgørelse i sagen.

Vi kan behandle begæringen på engelsk, hvis parterne er enige om, at sagsbehandlingen skal foregå på engelsk, jf. BEK § 103, stk. 1.

Om besvarelsesfrister i forbindelse med sagsbehandlingen, læs her.

Hvis patentet er et grundpatent i forhold til et supplerende beskyttelsescertifikat, behandles sagen som angivet i BEK § 80.

Hvis der rejses sag ved domstolene om det pågældende patent, inden der er truffet endelig afgørelse i sagen om omprøvning, sættes sagen om omprøvning i bero, indtil sagen ved domstolene er endeligt afgjort, jf. PL § 53 b, stk. 3.

En begæring om omprøvning kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse.

 Opdateret: 29. januar 2015