Omprøvningssagen sættes i bero på retssag

Hvis der rejses sag ved domstolene om det pågældende patent, inden der er truffet endelig afgørelse i sagen om omprøvning, skal Patent- og Varemærkestyrelsen sætte behandlingen af sagen om omprøvning i bero, indtil sagen er endeligt afgjort ved domstolene, jf. PL § 53 b, stk. 3.

Vi overvåger ikke domstolsbehandlingen, men genoptager sagen når patenthaver har fremsendt dom i sagen.

Hvis vi bliver opmærksomme på en sådan verserende retssag, bliver parterne orienteret om, at sagen om omprøvning bliver stillet i bero, ligesom parterne gøres opmærksom på, at vi ikke overvåger domstolsbehandlingen.

 Opdateret: 29. januar 2015