Afgørelse

Når Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst, og parterne har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger i sagen, der kan have betydning for sagens afgørelse, træffer vi afgørelse i sagen.

Afgørelsen skal indeholde en konklusion og en begrundelse herfor med henvisning til de retsregler, som ligger til grund for afgørelsen. Det skal ligeledes fremgå, hvilken dokumentation vi har lagt vægt på.

Har en af parterne anmodet om mundtlig forhandling under sagen, og er dette ønske ikke blevet imødekommet, skal afgørelsen angive dette og begrundelsen for, at vi ikke har fundet mundtlig forhandling nødvendig.

En afgørelse kan omfatte følgende, jf. PL §§ 53 c og d:

  • Begæringen om omprøvning kan ikke tages til følge, og patentet opretholdes uændret
  • Begæringen kan tages til følge, og patentet erklæres ugyldigt
  • Begæringen kan tages helt/delvis til følge, og patentet opretholdes i ændret form

Afgørelsen sendes til begge parter og ledsages af en vejledning om adgangen til at indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker i tilfælde, hvor parten ikke får medhold. Såfremt patentet opretholdes i ændret form, modtager begge parter ankevejledning.

Afgørelsen kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker af sagens parter samt af andre, der har interesse i den pågældende afgørelse.

 Opdateret: 29. januar 2015