Høringsprocedure ved begæring om administrativ omprøvning

Under høringsproceduren indhenter Patent- og Varemærkestyrelsen bidrag fra parterne med henblik på at belyse sagen.

Når der er fremsat begæring om omprøvning, og vi har vurderet, at begæringen opfylder kravene hertil, fremsendes begæringen til patenthaver, der får mulighed for at udtale sig inden for en frist på 6 måneder samt eventuelt at indsende patentkrav og beskrivelse i ændret form, jf. PL § 53 b, stk. 4 og BEK § 58, stk. 1. Når vi har modtaget patenthavers udtalelse, vurderer vi, om sagen på det foreliggende grundlag er klar til afgørelse, eller om parterne skal høres på ny.

Vi afslutter høringsproceduren, når sagen vurderes tilstrækkeligt belyst til, at vi kan træffe afgørelse i sagen. Begge parter bliver informeret om, at høringsproceduren er afsluttet, eventuelt med kopi af det seneste indlæg i sagen.

Høringsproceduren kan i særlige tilfælde genoptages. Dette kan f.eks. forekomme i tilfælde, hvor patenthaver uopfordret indsender f.eks. nye kravforslag. I sådanne situationer kan det være nødvendigt, at vi forelægger materialet for indsiger.
Vi kan i visse tilfælde afholde mundtlig forhandling.

 Opdateret: 29. januar 2015