Fuldmagt

En fuldmagt er en skriftlig tilkendegivelse fra ansøger/indehaver om, at en person eller et firma kan repræsentere den pågældende helt eller delvist vedrørende ansøgningen eller den registrerede rettighed.

Hvis der er indleveret en generalfuldmagt fra en ansøger/indehaver noteres denne fuldmagt på samtlige igangværende sager fra den pågældende. Der sker således ikke notering af fuldmagt på henlagte sager og ophørte rettigheder. Ved indlevering af nye sager kan der herefter blot henvises til den tidligere indleverede generalfuldmagt.

Hvis ansøger ved indsendelse af ansøgningen selv har angivet en fuldmægtig på sagen og har underskrevet denne, svarer det til, at der med ansøgningen er medsendt en fuldmagt.

Da det ikke er muligt at underskrive en e-ansøgning, er det nødvendigt at indsende en fuldmagt i dette tilfælde. Se mere om Indlevering af online-ansøgning eller via mail især omkring juridiske dokumenter, herunder dokumenter med underskrift.

Hvis fuldmægtigen først udpeges efter ansøgningen er indleveret, vil vi som udgangspunkt kræve, at der indsendes en skriftlig fuldmagt.

Vi kræver dog ikke en fuldmagt fra advokater.

Vi kræver heller ikke fuldmagt af IP-rådgivere (patent- og varemærkeagenter og andre rådgivere), der:

1) er ansat i et firma, der i de seneste tre år har fungeret som fuldmægtig for ansøgere/rettighedshavere i forbindelse med ansøgninger om og vedligeholdelse af patenter, varemærker, design og/eller brugsmodeller,

2) erklærer, at den pågældende personligt fremgår af EPO's liste over professionelle fuldmægtige,

3) erklærer, at den pågældende personligt har beskæftiget sig med IP-rettigheder og har fungeret som fuldmægtig for ansøgere/rettighedshavere i forbindelse med ansøgninger om og vedligeholdelse af patenter og/eller brugsmodeller i en sammenhængende periode på tre år forud for ansøgningens indlevering, eller

4) henviser til en tidligere indleveret generalfuldmagt.

Hvis ansøger/indehaver eller dennes fuldmægtig ikke har tilkendegivet opfyldelsen af en af de ovenstående 4 betingelser overfor os, vil vi kræve fuldmagt fra den pågældende. Denne fuldmagt kan fremsendes elektronisk i form af et indskannet dokument. Det skal endvidere understreges, at det er muligt at fremsende en generalfuldmagt.

Reglerne om fuldmagt følger af de danske aftaleretlige regler. Det betyder bl.a., at en fuldmagt til enhver tid kan kaldes tilbage.

Der er ingen formkrav til en fuldmagt. Det er derfor ikke nødvendigt med en formular til formålet. Vi har dog en formular, som ansøgere eller indehavere med fordel kan anvende, da det af denne fremgår, hvilke oplysninger der er nødvendige.

Følgende oplysninger skal fremgå af fuldmagten:

  • Det skal fremgå, at det er en fuldmagt
  • Hvem giver fuldmagten (navn og adresse på ansøger eller indehaver af en registrering)
  • Hvem udpeges som fuldmægtig (navn og adresse)
  • Hvilket patent vedrører fuldmagten (ansøgnings-, registrerings­nummer)
  • Oplysning om, hvad der gives fuldmagt til
  • Oplysning om, hvorvidt fuldmægtigen også skal være fuldmægtig efter patentets registrering
  • Dato og underskrift fra den, der giver fuldmagten.


Opdateret: 3. maj 2021