Fuldmægtig

En ansøger kan lade sig repræsentere ved en fuldmægtig over for Patent- og Varemærkestyrelsen. Der stilles ingen særlige krav, herunder kvalifikationskrav, til hvem, der kan optræde som fuldmægtig, dog skal personen være myndig. Der skal som udgangspunkt indleveres en fuldmagt. En fuldmægtig kan både være fysiske eller juridiske personer og vil typisk være en advokat eller en patentagent.

Det følger af PL § 12, at vi kan opfordre en ansøger til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, hvis vi skønner, at en fuldmægtig er nødvendig for at sikre, at ansøgerens interesser bliver varetaget på betryggende vis. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor fraværet af en fuldmægtig kan medføre henlæggelse af ansøgningen, idet ansøger ikke kan kommunikere på dansk eller et andet sprog, som beherskes af vores medarbejdere. Ansøger kan også have brug for en fuldmægtig på grund af særlige juridiske komplikationer ved behandlingen af ansøgningen.

Der er ikke knyttet retsvirkninger til undladelsen af at udpege en fuldmægtig. Konsekvensen af eksempelvis ansøgers manglende evne til at kommunikere med vores sagsbehandler kan dog blive, at ansøgningen kun imødekommes delvis, henlægges eller afslås.

Hvis der er flere ansøgere/indehavere vedrørende et patent eller flere tredjemand, der f.eks. nedlægger indsigelse, kan disse kun repræsenteres af én fuldmægtig. Hvis parterne ikke selv udpeger denne, anses den først nævnte part som værende den fælles fuldmægtig.

Er der noteret en fuldmægtig vedrørende et patent, korresponderer vi kun med fuldmægtigen. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger selv har anmodet om aktindsigt eller indsendt en klage. Hvis ansøger herudover selv ønsker at kommunikere med os i en konkret sag, vil vi opfordre ansøgeren til at tilbagekalde fuldmagten.Opdateret: 25. oktober 2017