Prioritet

Det følger af PL § 6, at, hvis en opfindelse tidligere har været angivet i en ansøgning om patent eller lignende, og en ansøgning i Danmark indleveres inden for 12 måneder fra indleveringen af den tidligere ansøgning, kan der på begæring opnås prioritet fra den tidligere ansøgning. I forhold til PL § 2, stk. 1, 2, 4 og 5 samt § 4 skal den senere ansøgning anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning.

 En ansøger af et dansk patent har ret til at begære prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning, når: 

  • Den tidligere ansøgning er indleveret i et land, der i henhold til PL § 6 og BEK § 9 er anerkendt til at give prioritet, se nærmere under ansøgninger der giver ret til prioritet,
  • Ansøgeren af det danske patent er den samme, som indgav den tidligere ansøgning eller denne ansøgers retmæssige efterfølger, se nærmere under hvilke ansøgere kan begære prioritet,
  • Ansøgningen indleveres inden for 12 måneder fra indleveringsdatoen af den første ansøgning, se mere om prioritetsåret,
  • Ansøgningen angår den samme opfindelse, som fremgår af den tidligere ansøgning, og
  • Den tidligere ansøgning skal have været den første ansøgning, hvori opfindelsen er angivet.

Begæring om prioritet kan indgives for en del af ansøgningen. En ansøger kan også påberåbe sig flere prioriteter.

Med hensyn til fristen for at begære prioritet, se mere under begæring om prioritet. Der skal desuden indleveres et prioritetsdokument inden 16 måneder fra prioritetsdagen.

Prioriteten har bl.a. betydning for vurderingen af, om nyhedskravet og kravet om væsentlig adskillelse i PL § 2 er opfyldt. Ved vurderingen heraf anses prioritetsdagen som indleverinsdagen ifølge PL § 2. Det er således prioritetsdagen, der er afgørende for, om fundne modhold kan udgøre kendt teknik. Se mere om undersøgelse af gyldigheden af en prioritetsrettighed.

En ansøger kan til enhver tid frivilligt opgive en begæret prioritet. Dette skal ske ved en særskilt meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. BEK § 8, stk. 4. Med hensyn til offentliggørelsen af ansøgningen se mere under Offentliggørelse af ansøgningenOpdateret: 30. januar 2013