Prioritetsdokument

Hvis ansøger har begæret prioritet, skal han inden udløbet af 16 måneder fra prioritetsdagen sende et originalt prioritetsdokument. Det originale prioritetsdokument udgøres af en kopi af den tidligere indleverede ansøgning og en bekræftelse fra den myndighed, der modtog denne ansøgning, om den indsendte kopis rigtighed samt ansøgers navn og indleveringsdagen for den pågældende ansøgning, fra hvilken prioritet påberåbes. Et prioritetsdokument indleveret elektronisk eller pr. fax anses ikke som et originalt dokument.

Undladelse af indlevering af et originalt prioritetsdokument medfører, at prioritetsretten mistes, jf. BEK § 10, stk. 4.

Ifølge BEK § 10, stk. 2 kan vi undtage fra pligten til at indsende et prioritetsdokument. Vi kræver således ikke indsendelse af et prioritetsdokument, hvis den tidligere ansøgning er

Vi inkluderer en kopi af den tidligere ansøgning i sagens akter uden at der skal ske betaling herfor. Det er ikke nødvendigt at anmode om dette.

Det skal bemærkes, at den tidligere ansøgning (prioritetsdokumentet) bliver offentligt tilgængelig samtidig med offentliggørelsen af den senere ansøgning - hvis den senere ansøgning bliver offentliggjort. Dette gælder også i tilfælde, hvor den tidligere ansøgning (prioritetsdokumentet) ikke som selvstændig ansøgning er blevet offentligt tilgængeligt.

Hvis ansøger allerede har indleveret et prioritetsdokumentet i forbindelse med en anmodning om at basere senere indleverede tegninger eller dele af beskrivelsen på en påstået prioritet, behøver ansøger ikke at indlevere det igen, medmindre der kun var tale om en kopi og ikke et originalt prioritetsdokument.

Hvis prioritetsdokumentet foreligger på et andet sprog end dansk, engelsk, svensk eller norsk, kan vi, hvis prioriteten har betydning for vurderingen af patenterbarhed, anmode ansøgeren om at indlevere en oversættelse af prioritetsdokumentet til et af de accepterede sprog. Se Sprog. Hvis en oversættelse ikke indleveres inden for den fastsatte frist, vil indholdet af eventuelle mellemliggende dokumenter blive anset for at udgøre kendt teknik i henhold til PL § 2.Opdateret: 30. januar 2013