Undersøgelse af gyldigheden af en prioritetsrettighed

Generelt skal sagsbehandleren ikke foretage nogen undersøgelse vedrørende gyldigheden af en prioritetsrettighed, undtagen når der er en speciel grund til at gøre det, f. eks.

  • når prioritetsansøgningen er en "continuation-in-part" af en tidligere ansøgning, fra hvilken ingen prioritet begæres (se Typer af dokumenter relevant som kendt teknik og Eksempler på bestemmelse af prioritetsdatoer), eller
  • hvis ansøgerens bopælsland er forskelligt fra landet for prioritetsansøgningen. Dette kan nemlig også være en indikation af, at det ikke er en førstegangsindlevering, hvilket berettiger en vis udvidelse af nyhedsundersøgelsen.

Imidlertid er prioritetsrettigheden vigtig, hvis der skal tages højde for kendt teknik, der er blevet gjort offentligt tilgængeligt som defineret i PL § 2, stk. 2, 1. pkt. på eller efter den påberåbte prioritetsdato og før indleveringsdagen (f.eks. et mellemliggende dokument), eller hvis indholdet af den danske patentansøgning er fuldstændig eller delvis identisk med indholdet af en anden dansk ansøgning som defineret i PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., hvor denne anden ansøgning påberåber sig en prioritetsdato inden for den periode (se Konfliktende ansøgninger).

Hvor det er klart, at en endnu tidligere ansøgning om den samme genstand findes, skal ansøgeren anmodes om ved forklaring at godtgøre, at der ingen udestående rettigheder var i den endnu tidligere ansøgning med hensyn til det ansøgte i den ansøgning, der er under behandling.  Ellers skal sagsbehandleren undersøge, om de(n) begærede prioritetsdato(er) kan tildeles de relevante dele af den ansøgning, han undersøger. Se mere under 

Dokumenter der viser, at den ønskede prioritet måske ikke er holdbar (f. eks. en tidligere ansøgning eller et patent fra den samme ansøger, der indikerer, at ansøgningen, fra hvilken prioritet begæres, måske ikke er den første ansøgning om den pågældende opfindelse) citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten. Se Kategorier af dokumenter under Kategori "L").

Ansøgeren informeres også om, hvorvidt den bestemte kendte teknik, f.eks. det mellemliggende dokument eller den anden danske ansøgning, som følge af Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse heraf er en del af den kendte teknik som defineret i PL § 2. I tilfældet af eventuel konflikt med en anden dansk ansøgning i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., kan det desuden være nødvendigt at tildele de relevante dele af denne anden ansøgning løbedage og at give ansøgeren meddelelse herom på tilsvarende vis (se også Prioritet).

Hvis der er mellemliggende dokumenter eller ansøgninger i henhold til PL § 2, stk. 2, 2.-3. pkt., og patenterbarheden af det ansøgte afhænger af gyldigheden af prioritetsrettigheden, og hvis sagsbehandleren ikke har prioritetsdokumentet eller dette skal oversættes, standses behandlingen af ansøgningen. Ansøgeren informeres om, at sagsbehandlingen ikke kan afsluttes før modtagelsen af prioritetsdokumentet eller oversættelsen. 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt prioritetsansøgningen er den første ansøgning, kan sagsbehandleren rette nyhedsundersøgelsen mod: 

(i) offentliggjorte patentdokumenter indleveret tidligere end den påberåbte prioritetsdato, hvor ansøgeren er den samme. Se følgende eksempel: 

dato:                     ansøgning:                                   indhold:

01.03.98                 GB1 indleveret                                 A

30.05.98                 GB2 indleveret                                 A

30.05.99                 EP1 indleveret                                 A

                            (påberåbende prioritet fra GB2)

10.09.99                 GB1 offentliggjort                             A

Under nyhedsundersøgelsen af EP1 fremdrog sagsbehandleren den offentliggjorte ansøgning GB1. GB1 kan være skadelig for EP1's prioritetskrav, da den blev indleveret før GB2. Den offentliggjorte GB1 skal derfor citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten som et "L"-dokument, se Kategorier af dokumenter under Kategori "L" punkt (a); eller 

(ii) offentliggjorte patentdokumenter, som påberåber sig prioritet fra en ansøgning, der er indleveret tidligere end prioritetsdatoen for den ansøgning, der nyhedsundersøges, og hvor ansøgeren er den samme. Se følgende eksempel:

dato:                      ansøgning:                                   indhold:   

01.03.98                 GB1 indleveret                                 A

30.05.98                 GB2 indleveret                                 A

01.03.99                 US1 indleveret                                 A

                             (påberåbende prioritet fra GB1)

30.05.99                 EP1 indleveret                                 A

                             (påberåbende prioritet fra GB2)    

15.04.00                 US1 offentliggjort                            A 

Offentliggørelsen US1 blev fundet under søgningen efter EP1. GB1 kan være skadelig for prioriteten i EP1, da den var indleveret tidligere end GB2. US1, som påberåber sig GB1 som prioritet, skal derfor citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten som et "L"-dokument, se Kategorier af dokumenter under Kategori "L" punkt (a).Opdateret: 30. april 2012