Kategorier af dokumenterne

Alle dokumenter i nyhedsundersøgel­sesrappor­ten kategoriseres. Se også Dokumenter, der kun er relevante for ikke behandlede opfindelser.

Hvor det er nødven­digt, er kombinationer af flere kategorier mulige.

De følgende bogstaver anvendes til kategorisering:

Kategori "X"

anvendes for dokumenter, der foregriber nyhed eller væsentlig adskillelse, når dokumentet vurderes alene.

Kategori "Y"

anvendes for dokumenter, der foregriber nyhed eller væsentlig adskillelse, når dokumentet kombineres med ét eller flere dokumenter af samme art, og kombinationen af disse er nærliggende for fagmanden.

Hvis et dokument (udgangsdokument) imidlertid udtrykkeligt henviser til et andet dokument som et dokument, der giver mere detaljeret information om visse træk (se Nyhed), og kombinationen af disse dokumenter anses for at være nærliggende for fagmanden, skal udgangsdokumentet angives med kategorien "X" og ikke "Y". Det andet dokument skal angives som et "X" eller "L", hvis det er hensigtsmæssigt.

Kategori "A"

anvendes for dokumenter, der angiver teknikkens stade og som ikke foregriber nyhed eller væsentlig adskillelse (A)

 

Kategori "O"

anvendes for dokumenter der angiver ikke-skriftlig offentliggørelse, f. eks. foredrag, udstillinger eller film.

Eksempler på sådanne oplysninger inkluderer mødereferater. I de tilfælde, hvor mundtlige oplysninger fandt sted på en officielt anerkendt international udstilling, se Ikke-skadelige offentliggørelser og Mundtlig fremlæggelse og offentlig brug.

Dokumenter i kategorien "O" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet, dvs., X, Y eller A, f. eks. "O, X", "O,Y", eller "O, A".

 

Kategori "P"

anvendes for mellemliggende dokumenter, som er publiceret i perioden mellem prioritets- og indleveringsdatoen, dvs. dokumenter, der kan få betydning, hvis prioriteten bortfalder (se Mellemliggende dokumenter). Kategorien "P" skal også anføres for do­ku­menter der er offentliggjort på den samme dag som den tidligste påberåbte prioritetsdato i ansøgningen.

Dokumenter i kategori "P" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet, dvs., X, Y eller A, f. eks. "P, X", "P, Y", "P, A".

 

Kategori "T"

anvendes for dokumenter angående teorier eller principper, der ligger til grund for opfindelsen, dvs. dokumenter, som kan give en uddybende forståelse for det princip eller den teori, som opfindelsen bygger på eller er omtalt for at påvise, at begrundelsen eller de fakta, der ligger til grund for opfindelsen, ikke er korrekte.

 

Kategori "E"

anvendes for mulige Konfliktende ansøgninger jf PL § 2, stk. 2. 2. og 3. pkt.. Det vil sige, hvis et patentdokument har indleverings- eller prioritetsdato, der ligger før indleveringsdatoen for den behandlede an­søgning men som er offentliggjort senere end indleverings­datoen, og dette patentdokument har et indhold som vil udgøre teknik, der er relevant for bedømmelse af nyhed (kategori X), dvs. PL § 2, stk 2, 2. eller 3. pkt. dokument, kategoriseres det som kategori "E". 

Hvis patentdokumentet og den behandlede ansøgning har samme indleverings- og/eller priori­tetsdato (se Dobbeltpatentering) skal patentdokumentet også have angivelsen "E". Patentdokumenter, der kræver prioritet fra samme patentdokument(er), som den behandlede ansøgning, skal ikke omtales.

Dokumenter i kategori "E" er altid ledsaget af kategori "X", dvs. "E, X".

 

Kategori "D"

anvendes til dokumenter omtalt i ansøgningen. Se Citerede dokumenter i ansøgningen

Dokumenter i kategori "D" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet, dvs., X, Y eller A, f. eks. "D, X", "D, Y", eller "D, A".

 

Kategori "L"

anvendes for dokumenter omtalt af andre årsager end de omtalte i de foregående afsnit, f. eks.

(a) et dokument, som kan kaste tvivl over et påstået prioritetskrav, se Undersøgelse af gyldigheden af en prioritetsrettighed,

(b) et dokument, som fastlægger offentliggørelsesdatoen for et andet dokument, navnlig dokumenter i kategorien "O", eller

(c) et dokument, der er relevant i problemstillingen om Dobbeltpatentering (se Typer af dokumenter relevant som kendt teknik under punkt (v).

Disse dokumenter skal angives med kategorien "L". En kort begrundelse for omtalen af dokument bør gives. Omtalen af dokumenter af denne art behøver ikke at være knyttet til nogle af kravene.

Hvis et dokument af kategorien "L" kun er relevant for nogle af kravene i den behandlede ansøgning (f. eks. kan "L" dokumentet omtalt i nyhedsundersøgelsesrapporten kun underkende den påståede prioritetspåstand i forhold til visse krav), så skal omtalen af dokumentet kædes sammen med disse krav som omtalt i Sammenhæng mellem dokumenter og krav.Opdateret: 7. april 2017